Press release from Companies

Published: 2024-06-18 13:00:00

WntResearch AB: Implementering av incitamentsprogram i Wntresearch AB

Incitamentsprogrammet i Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024, samt de två incitamentsprogrammen som beslutades av den extra bolagsstämman den 13 juni 2024, har nu implementerats. Bolagets verkställande direktör samt styrelsen och ledningen har tecknat teckningsoptioner i programmen, vilka tecknades till cirka 85 procent.

Vid årsstämman i Bolaget den 15 maj 2024 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör (teckningsoptionsprogram 2024/2027). Programmet har nu implementerats i enlighet med årsstämmans beslut. Bolagets verkställande direktör har tecknat samtliga 99 500 teckningsoptioner i programmet. 

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 13 juni 2024 beslutades även om två långsiktiga incitamentsprogram, ett för Bolagets styrelse samt ett för ledande befattningshavare. Dessa program har nu implementerats i enlighet med bolagsstämmans beslut. I teckningsoptionsprogram 2024/2027 II för Bolagets ledande befattningshavare har 12 000 teckningsoptioner tecknats och i teckningsoptionsprogram 2024/2027 III för Bolagets styrelse har samtliga 230 000 teckningsoptioner tecknats. Teckningsoptioerna i dessa incitamentsprogram har, som tidigare kommunicerats, utgetts i syfte att kompensera de ledande befattningshavare och styrelseledamöter som tecknade sig för teckningsoptioner i de incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 30 juni 2023, samt Åsa Kornfeld som valdes som ny styrelseledamot vid årsstämman den 15 maj 2024.

Optionspremien som ska erläggas av deltagaren i incitamentsprogrammen har i enlighet med bolagsstämmans beslut beräknats av Placing Valuation till 0,628 öre per teckningsoption. Enligt villkoren för incitamentsprogrammen ger varje teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 43,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Om samtliga teckningsoptionsprogrammen utnyttjas fullt ut kommer totalt 341 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3,79 procent av Bolagets aktiekapital och röster beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammen.

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2024, kl.13.00.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB