Reports

Published: 2017-02-24 08:30:14

WntResearch AB: WntResearch avger bokslutskommuniké Q4 Oktober - December 2016

FJÄRDE KVARTALET (OKT – DEC 2016)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

  • Kostnaderna uppgick till 6,1 MSEK (6,5)

  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5,9 MSEK (-4,2)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr (-0,27)

HELÅRET 2016 (JANUARI – DEC)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

  • Kostnaderna uppgick till 20,1 MSEK (18,3)

  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -20,1 MSEK (-18,2)

  • Resultat per aktie uppgick till -1,24 kr (-1,17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • WntResearch meddelade positiva resultat från den pågående fas 1b-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5, där en dosnivå identifierats som ger biologisk effekt i cancerpatienter. Baserat på en konstruktiv dialog med Läkemedelsverket har utformningen av den kommande fas 2-studien kunnat anpassas så att antalet patienter reduceras och observationstiden förkortas jämfört med vad som tidigare planerats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • WntResearch meddelade att den sista av totalt 12 patienter inkluderats i den dosfinnande delen av en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Detta bedöms möjliggöra ett beslut om dosnivå för den planerade fas 2-studien. Vidare meddelas att nödvändiga myndighetstillstånd nu erhållits för genomförandet av en retrospektiv tumörprovsstudie, vars resultat kommer vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5.

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP

Bolaget har historiskt tillämpat aktiveringsprincipen avseende pågående utvecklingsprojekt, vilket innebär att alla kostnader som ska aktiveras respektive inte ska identifieras och hantera på olika sätt i redovisningen. WntResearch styrelse har beslutat om ett principbyte som innebär att bolaget kommer att kostnadsföra allt egenutvecklat arbete. Styrelsen bedömer att denna redovisningsprincip leder till mer tillförlitlig och relevant ekonomisk information för aktieägarna. Från och med 1 januari 2016 tillämpas därför kostnadsföringsmodellen för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Principbytet görs med retroaktiv verkan och belopp har justerats som om kostnadsföringsmodellen alltid har tillämpats. Korrigeringar av belopp har även gjorts för jämförelseperioder.

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Henrik Lawaetz försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017.

VD har ordet                        

Under hösten 2016 kunde vi dokumentera signaler på att vår läkemedelskandidat Foxy-5 ger en biologisk effekt i cancerpatienter. Även om vi sedan tidigare har en omfattande preklinisk dokumentation och positiva data från den tidigare genomförda fas 1-studien, ser vi detta som en betydande framgång i utvecklingen av vårt unika läkemedelsprojekt mot tumörspridning. Som bekant finns det idag många läkemedel som kan bekämpa tumörer, men ingen behandling som motverkar metastasering.

Den biologiska effekten av Foxy-5 observerades i den fas 1b-prövning som initierades under 2016. Prövningen går nu in i sitt slutskede vilket innebär analys av de blod- och tumörprover som tagits på samtliga patienter före och efter att de doserats med Foxy-5. Resultaten från dessa analyser förväntas ge företaget ett tillräckligt underlag för att definiera en lämplig dosnivå inför den kommande fas 2-studien.

Fas 1b-prövningen utförs på svårt sjuka cancerpatienter med etablerade metastaser där andra behandlingsalternativ saknas – en betydligt mindre patientgrupp än den som förväntas kunna behandlas med Foxy-5 efter en registrering. Många av de svårt sjuka patienter som screenats har av olika anledningar visat sig inte uppfylla samtliga inklusions- och exklusionskriterier och rekryteringen har därför tagit lång tid i anspråk. Den dosfinnande delen av studien är färdigrekryterad och resultaten av genexpressionsanalyserna bearbetas nu och förväntas utgöra ett viktigt underlag för att bestämma en lämplig dos till fas 2-studien.

Foxy-5 är avsedd att användas tillsammans med de cellgiftsterapier som dominerar dagens behandling av cancerpatienter. Tanken är att minska tumörbördan med cellgifterna och samtidigt motverka metastasering med hjälp av Foxy-5. Vi ser även möjligheter till kombinationsterapier med de immunonkologiska behandlingar som nu snabbt vinner mark. Intresset för sådana kombinations-möjligheter har varit tydligt i de kontakter vi haft under året med potentiella licenspartners. Därför har vi inlett ett samarbete med Köpenhamns universitet, där prekliniska studier kommer att utföras för att utröna om Foxy-5 skulle kunna utgöra ett värdefullt komplement till immunonkologiska läkemedel, vilket skulle bredda behandlingsmöjligheterna och därmed marknaden för Foxy-5.

WntReseach är inte ensamma om att uppmärksamma den betydelsefulla roll som det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar vid metastasering av tumörer. Flera oberoende forskargrupper har under året publicerat intressanta vetenskapliga rapporter som stöder det grundläggande konceptet bakom Foxy-5. Bland annat har artiklar publicerats i både Clinical Cancer Research och online på PLOS Genetics, vilka beskriver nya forskningsresultat som understryker Wnt-5a:s roll i metastasering av bröstcancertumörer.

Parallellt med genomförandet av den sista delen i fas 1b-studien arbetar vi för närvarande intensivt med förberedelserna inför den fas 2-prövning med Foxy-5 vilken vi räknar med att kunna starta under 2017. Som ett led i förberedelserna inför denna studie har vi interagerat med Läkemedelsverket i Sverige och erhållit värdefull input inför beslut om hur studien ska utformas.

Vi kan se tillbaka på ett produktivt 2016 och bedömer att steget in i fas 2 under 2017 kommer öka värdet i Foxy-5-projektet markant och rendera ett omfattande intresse från omvärlden. Foxy-5 har potential att radikalt förändra behandlingen av breda grupper cancerpatienter, och vi är fast beslutna om att på ett professionellt och tidseffektivt sätt bidra till att läkemedelskandidaten så snabbt som möjligt blir tillgänglig för de patienter som behöver den. Detta skulle inte bara kunna leda till en minskad dödlighet i cancersjukdomar, utan naturligtvis även gynna våra aktieägare.

Henrik Lawaetz

Verkställande direktör


Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription