Reports

Published: 2017-05-18 08:25:35

WntResearch AB: WntResearch lämnar kvartalsrapport Q1 januari-mars 2017

FÖRSTA KVARTALET (JAN – MARS 2017)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

  • Kostnaderna uppgick till 8,0 MSEK (2,8)

  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -8,0 MSEK (-2,8)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,18)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Bolaget meddelade att den sista av totalt 12 patienter inkluderats i den dosfinnande delen av en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Vidare meddelade bolaget att man inlett en retrospektiv studie av tumörprover, vars resultat kommer vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5.

  • Bolaget meddelade att man erhållit positiva resultat från analyser av patienters tumörvävnad före och efter behandling i sin fas 1b-studie med Foxy-5. Baserat på erhållna resultat har bolaget fastställt dosen för den planerade fas 2-studien, vilket var ett av målen med studien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Bolaget meddelade att man framgångsrikt slutfört processutveckling och produktion av den läkemedelsformulering som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.

  • Bolaget meddelade att man erhållit positiva preliminära resultat från den pågående retrospektiva studien. Baserat på dessa resultat bedömer bolaget att såväl patienter med ändtarmscancer som patienter med koloncancer kan inkluderas i fas 2-studien.

RESULTAT I KORTHET Q1 Q1 Helår Helår
KSEK 2017 2016 2016 2015
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -7 964 -2 771 -20 012 -18 271
Rörelseresultat -7 964 -2 771 -20 012 -18 271
Periodens resultat -7 964 -2 771 -20 112 -18 244

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Henrik Lawaetz försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.

VD har ordet  

Vi befinner oss i det avslutande skedet av fas Ib-studien med Foxy-5, WntResearchs unika läkemedelskandidat mot tumörspridning. I mars kunde vi redovisa resultaten av genexpressionsanalyser, vilka visade på en tydlig biologisk effekt av Foxy-5. Vi känner oss konfidenta med de data som föreligger, men ser ändå fram emot resultaten från behandlingen av patienterna i expansionsgrupp med den dos vi planerar att gå vidare med i fas II-studien.

Under årets första kvartal har vi dessutom framgångsrikt slutfört arbetet med processutvecklingen och produktionen av Foxy-5 i den läkemedelsform som kommer att användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. Detta har varit en viktig och tidskrävande uppgift som vi är mycket tillfredsställda med att lyckats lösa i god tid inför starten av nästa studie.

Vi kommer inleda fas II-studien när den är finansierad i sin helhet. Styrelsen arbetar med olika alternativ för att säkerställa denna finansiering. De övertygande resultat som visats med Foxy-5 i fas Ib-studien, den framgångsrika uppgraderingen av tillverkningsprocessen, och förväntade resultat av den retrospektiva studien ger en stabil plattform för att säkra tillräckligt kapital inför den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.

Henrik Lawaetz

Verkställande direktör

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription