Reports

Published: 2017-05-26 10:18:15

MenuCard AB: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed rapport för första kvartalet 2017.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av delårsrapport

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Koncernförhållande uppstod 2016-11-01. Med anledning därav kan inga jämförande siffror för koncernen från motsvarande period under föregående räkenskapsår lämnas.

2017-01-01 – 2017-03-31 (koncern)

 • Koncernens omsättning uppgick till 152.307 SEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1.032.902 SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 2.932.297 SEK.
 • Koncernens resultat per aktie* uppgick till -0,13 SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80,0 %.

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per den 31 mars 2017 uppgick totalt antal aktier till 8.178.467. **Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • Den 3 februari 2017 kunde MenuCard meddela en tillväxt i antal restaurangbesök, i relation till Bolagets tjänst, med cirka 180 procent under fjärde kvartalet 2016 i jämförelse med samma period under 2015.
 • Den 6 februari 2017 noterades MenuCards B-aktier på AktieTorget. Kortnamnet för aktien är
  MENU B.
 • Den 20 mars 2017 kunde MenuCard meddela att Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Copenhagen Concepts. Avtalet innebär att Copenhagen Concepts, med kvalitetsrestaurangerna Le Sommelier, Umami och MASH, kommer att hantera sina avtal med företag via MenuCards system. MASH har i två år varit de mest populära restaurangerna på verksamheternas webbplats.
 • Den 7 april 2017 meddelade MenuCard att dotterbolaget MenuCard ApS ingått i ett strategiskt och kommersiellt samarbetsavtal med TAKEOUT ApS gällande utkörning av mat från kvalitetsrestauranger till företag. Avtalet gäller tills vidare och MenuCard erhåller cirka 10 % av intäkterna från varje transaktion inom ramarna för samarbetet.
 • Den 2 maj 2017 publicerade MenuCard AB sin årsredovisning och tydliggjorde samtidigt Bolagets primära intjäningsmodell.
 • Den 8 maj 2017 meddelade MenuCard att Bolaget lanserat en service för restaurangpersonal. Servicen är snarlik MenuCards ordinarie lösning men anpassad för att användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med personalrabatt. MenuCard ingick även samma dag avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue om implementering av den nya lösningen.
 • Den 9 maj 2017 publicerade MenuCard en nulägesrapport. I detta meddelade Bolaget bland annat en positiv utveckling sedan noteringen på AktieTorget, en förväntan om fortsatt uppskalning och potentiell ytterligare kapitalanskaffning samt en sammanfattning av alla de avtal och samarbeten som Bolaget ingått sedan noteringen.
 • Den 23 maj 2017, innan årsstämman som hölls samma dag, publicerade MenuCard en statusuppdatering om Bolagets utveckling i vilken det framgick att MenuCard upplever kraftig tillväxt på alla parametrar.
 • Den 24 maj 2017 publicerade MenuCard kommuniké från årsstämman.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Som det framgår av den statusuppdatering om bolagets utveckling som vi publicerade innan årsstämman den 23 maj, upplever MenuCard nu kraftig tillväxt på alla parametrar. Vi börjar se de positiva effekterna av att MenuCard redan nu byggt upp en viss kritisk massa på den danska marknaden och jag bedömer att den aktuella utvecklingen bara är ett första positivt steg i en större, självförstärkande utveckling.

Det första kvartalet 2017 präglades dock av de många aktiviteterna inför, under och efter MenuCards notering på AktieTorget, vilket också innebar att vi först efter den första april kunde fokusera fullt ut på verksamheten. Detta återspeglas i aktivitetsnivån, det vill säga antal transaktioner och relaterad omsättning.

Sedan noteringen har vi framförallt hållit fokus på att ingå avtal med företag och efterfrågade restauranger för att därigenom ytterligare stärka vårt erbjudande gentemot våra företagskunder. Genom detta arbete har vi ytterligare stärkt vår position som den ledande B2B-aktören för digital hantering av restaurangbesök i Köpenhamnsområdet och andra större städer i Danmark. Trots att vår nyemission inför noteringen på AktieTorget inte fulltecknades har vi efter noteringen skapat en stark utveckling i verksamheten och kunnat leverera nya strategiska avtal med exempelvis Copenhagen Concepts, TAKEOUT och även presentera vår nya service för restaurangpersonal:

 • Jag är väldigt stolt över avtalet med Copenhagen Concepts, eftersom det stärker MenuCards position som den ledande partnern i Danmark för restauranger som vill hantera sina företagskunder på ett enkelt och strukturerat sätt. Jag är särskilt glad för samarbetet eftersom MASH, en av restaurangkedjorna som ingår i Copenhagen Concepts, var den restaurangkedja som flest av våra kunder önskade skulle ingå i MenuCard. Att ha denna typ av premiumrestauranger anslutna till MenuCards system är viktigt för oss eftersom företagskunderna, som är MenuCards viktigaste kundsegment, efterfrågar högkvalitativa och unika restaurangupplevelser. Michelinstjärnor och Bib Gourmand-utmärkelser samt andre liknande utmärkelser är mycket starka kvalitetsstämplar för restauranger och att ha sådana restauranger och restaurangkedjor anslutna till vårt system stärker vårt business case och vår relevans gentemot företagskunder.
 • Genom avtalet med TAKEOUT kommer våra kunder att erbjudas en möjlighet att få mat från premiumrestauranger utkörd direkt till sina arbetsplatser och TAKEOUTs kunder kommer att ges tillgång till alla de fördelar som vårt system ger. Vi bedömer att detta samarbete förbättrar vår service till företag och deras medarbetare markant, genom ett breddat erbjudande från MenuCard. Vi ser goda synergieffekter i samarbetet och vi bedömer att det faktum att både vi och TAKEOUT har ett stort antal kunder gör att medvetenheten om MenuCard och vårt erbjudande kommer att öka väsentligt hos användarna.
 • Nyligen lanserade vi en ny lösning för restaurangpersonal. Servicen är snarlik vår ordinarie lösning men anpassad för att användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med personalrabatt. Restaurangpersonalens kunskap om MenuCard-systemet är avgörande för våra kunders upplevelse av MenuCard. Med vår nya service kan vi bli mer top-of-mind hos restaurangpersonalen och dessutom ge restaurangen ett smidigare sätt att hantera sina personalrabatter. Genom detta blir vårt samarbete med restaurangen ännu starkare.

Vi har en mycket stark tilltro till MenuCard, den affärsmodell vi valt att tillämpa och den marknad vi är verksamma på. Vår kostnadsbild är låg vilket gör att MenuCard kan uppnå ett positivt kassaflöde enbart på den danska B2B-marknaden.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Om MenuCard    

MenuCard är en appbaserad B2B-tjänst, som digitaliserar företagsmarknaden för restaurangbesök på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard fokuserar på kvalitetsrestaurang-segmentet, som bara i Danmark omsätter cirka 10 miljarder DKK per år. I appen kan alla delar av restaurangbesöket hanteras, från val av restaurang och bordsbokning till betalning av restaurangbesöket och hanteringen av kvittot till företagets bokföring. MenuCards teknologi och affärsmodell ersätter existerande och sällan fungerande manuella rabatt-avtal som företagen har med diverse restauranger. Både restauranger, företag och användare har visat stort intresse för de möjligheter och fördelar som MenuCard kan ge.

Fördelar för de anslutna företagen och deras medarbetare 

MenuCard förenklar företagens hantering av restaurangbesöken eftersom inspiration, bokning och rabatt ingår, medan betalningar och utlägg alltid görs genom MenuCards system som är kompatibelt med företagens administrativa system. Sålunda minimeras traditionell kvittohantering och minskar bolagets administrativa kostnader. MenuCard säkrar att de anslutna företagen uppnår sänkta kostnader genom att MenuCard skaffar en rabatt på upp till 30 procent på restaurangnotan. Systemet kan användas av företagens medarbetare för både representation och som personalförmån om tjänsten används privat. Inom kort kommer företag anslutna till MenuCard även kunna erbjudas utkörning av mat från kvalitetsrestauranger, inom ramarna för det samarbetsavtal som MenuCard har ingått med TAKEOUT.

Fördelar för de anslutna restaurangerna och deras medarbetare 

För de anslutna restaurangernas del medför systemet ökade intäkter för restaurangen då samarbetet med MenuCard medför ett ökat antal attraktiva företagskunder. MenuCards kunder betalar i genomsnitt över 1 200 SEK per transaktion efter rabatt. Dessutom medför systemet viktiga fördelar eftersom det väsentligt förenklar restaurangens hantering av rabattavtal med olika företagskunder genom att alla MenuCard-ansluta företag hanteras i samma system och genom ett enda avtal med MenuCard, istället för separata manuella avtal med de olika företagen. Sist men inte minst erbjuds restaurangerna en ytterligare fördel genom den service för restaurangpersonal som lanserades den 8 maj 2017, vilken gör att restaurangerna kan använda MenuCard för hantering av personalrabatter.

Koncernförhållande

MenuCard AB är moderbolag i en koncern innehållande det svenska moderbolaget och det helägda danska dotterbolaget MenuCard ApS samt Menuspot ApS som är ett passivt dotterbolag till MenuCard ApS. Moderbolaget bildades den 8 januari 2016. Utöver ovan har MenuCard inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. Verksamheten i MenuCard ApS förvärvades den 1 november 2016. 

Utveckling i siffror för koncernen under januari – mars 2017

Omsättning

Omsättningen under första kvartalet 2017 uppgick till 152.307 SEK och utgjordes av

Omsättning på restauranger 2.110.540
Ersättning till restauranger -       2.032.599
NettoomsättningÖvriga rörelseintäkter 77 941
74.366
Omsättning 152.307

Den sammanlagda omsättningen på restauranger är tredubblad jämfört med motsvarande period föregående år (januari – mars 2016) då omsättningen på restauranger uppgick till 525.000 DKK/689.000 SEK. Nettoomsättningen under Q1 2017 utgör cirka 3,5 % av omsättningen på restauranger. Under året varierar denna procentsats efter periodisering och utifrån fördelning av konsumtion på restauranger. Under Q1 sjönk omsättningsprocenten något, bland annat beroende på en högre konsumtion på restauranger med låg provision, där provisionen ökar med volymen. Detta gör att styrelsen förväntar en stigande provision (nettoomsättning i procent av omsättningen på restauranger).

Resultat

Koncernens resultat efter skatt för det första kvartalet 2017 uppgick till -1.032.902 SEK. 

Grundverksamheten utvecklade sig som förväntat under perioden. Kvartalet var dock turbulent som ett resultat av noteringsprocessen och det var först efter den 1 april som Bolaget kunde lägga fullt fokus på framåtblickande aktiviteter.

På intäktssidan är det bokför en skatteintäkt, se not 3. På kostnadssidan realiserade Bolaget extraordinära engångskostnader under första kvartalet i relation med noteringen om cirka 500 000 SEK, som inte redan var avsatta i 2016 års räkenskaper. Av dessa realiserades 156 000 SEK i MenuCard AB och resterande summa i MenuCard ApS.

 

Kassa och bank

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens kassa och bank till 2.932.297 SEK. Bolaget har, som tidigare meddelat, för avsikt att senare under 2017 anskaffa ytterligare kapital för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt och satsningar i och utanför Danmark. 

Utveckling för MenuCard ApS

Se graf i bifogad pdf.

Grafen nedan visar hur utvecklingen i dotterbolaget MenuCard ApS fram till och med maj 2017 (uppskattat).

Bolaget har sedan utgången av Q1 upplevt fortsatt tillväxt och ytterligare acceleration. Denna utveckling har fortsatt under maj 2017 med ett all time high gällande antal transaktioner.

Notera: Maj är projicerat baserat på realiserade siffror per den 21 maj 2017.

Se även pressmeddelande från den 23 maj 2017 med uppdatering om bolagets utveckling.

Aktien

MenuCard AB:s B-aktie noterades på AktieTorget den 6 februari 2017. Aktiens kortnamn är MENU B och ISIN-kod är SE0009383615. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet B-aktier i MenuCard AB till 8 178 467 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 3 532 966 A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. 

Teckningsoptioner

MenuCard AB har tre utestående optionsprogram. Sammanlagt kan maximalt 1 608 639 aktier av serie B tecknas med stöd av de tre optionsprogrammen.

Optionsprogram 1

Nyckelpersoner och aktieägare som arbetat aktivt i Bolaget innehar teckningsoptioner som berättigar till teckning av sammanlagt 431 846 aktier. Aktierna kan tecknas till kursen SEK 4,42 per aktie. Löptiderna varierar för de olika befattningshavarna. Om optionerna utnyttjas tillförs Bolaget cirka 1 909 TSEK.

Optionsprogram 2

Tidigare ägare till det av MenuCard ApS förvärvade Eatcard ApS innehar teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier för sammanlagt 1 325 622 SEK. Aktierna tecknas till marknadskurs dock lägst till en kurs om 7,72 SEK per aktie och högst till en kurs om 15,47 SEK per aktie. Maximalt 171 528 aktier kan tecknas med stöd av detta optionsprogram. Aktierna kan tecknas under perioden 1 juni 2016 – 31 dec 2017. Om optionerna utnyttjas tillförs Bolaget cirka 1 326 TSEK.

Optionsprogram 3

Aktieägare och andra intressenter har lånat in sammanlagt 4,1 MDKK (cirka 5,2 MSEK) till MenuCard ApS. Långivarna har bytt sina fordringar på MenuCard ApS mot aktier i MenuCard AB till samma kurs som gällde i noteringsmissionen, d.v.s. 4,50 SEK per aktie. Eftersom huvuddelen av MenuCard ApS skulder utgjordes av konvertibla skuldebrev med en förmånlig konverteringskurs erhöll de som överlät sina fordringar också en option att teckna aktier för ett lika stort belopp som överlåtelsesumman men till en kurs som låg 20 % över den kurs som tillämpades i nyemissionen, d.v.s. till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Optionen kan utnyttjas fram till och med 12 månader efter första handelsdag på AktieTorget. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av sammanlagt 1 005 265 aktier. Samtliga fordringsägare har förbundit sig att överlåta hela sin fordran mot aktier och teckningsoptioner. Om optionerna nyttjas tillförs Bolaget cirka 5 428 TSEK.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som MenuCards verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i december 2016. 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har, i enlighet med AktieTorgets regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:01 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3” samt enligt ”BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering”).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017 25.08.2017
Delårsrapport 3, 2016 24.11.2017
Bokslutskommuniké, 2017 22.02.2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten

ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Malmö, den 26 maj 2017

MenuCard AB 

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD
Telefon: +45 3131 6464
E-post: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017.

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB