Press release from Companies

Published: 2010-10-13 08:55:45

WntResearch AB: Nyemission i WntResearch

Idag, den 13 oktober 2010, inleds teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) nyemission inför bolagets listning på AktieTorget. WntResearch offentliggör härmed investeringsmemorandum, 4-sidig folder och anmälningssedel. Dessa dokument finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.wntresearch.com samt www.aktietorget.se).

WntResearch i korthet: WntResearch AB (publ) har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. Denna läkemedelskandidat har dessutom potential att möjliggöra hormonell behandling av östrogenreceptor-negativa bröstcancertumörer, som hittills har kännetecknats av låg känslighet för hormonell behandling. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas. Verksamheten i WntResearch tog fart under hösten 2008, men forskningen har i professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet bedrivits ända sedan 2000. Styrelsen i WntResearch bedömer att det i professor Anderssons forskargrupp har lagts ner mellan 50 och 60 manår i projektet, vilket sedan 2000 bland annat har finansierats med forskningsbidrag om cirka 45 MSEK. Styrelsen i WntResearch: Peter Buhl Jensen (ordförande): Professor i klinisk onkologi, en av grundarna till TopoTarget A/S. Tommy Andersson (ledamot): Ph.D. och professor i experimentell patologi, CSO i WntResearch. Carl Borrebaeck (ledamot): Professor/prefekt vid avdelningen för Immunteknologi vid Lunds Universitet. Bert Junno (ledamot och VD): VD för Forskarpatent i Syd AB. Lars Larsson (ledamot): Legitimerad läkare med specialistkompetens inom allergi, lungmedicin och internmedicin. Kjell Stenberg (ledamot): Investor och engagerad i styrelser i såväl privata som listade företag. Erbjudandet i korthet: * Teckningstid: 13 oktober - 27 oktober 2010. * Teckningskurs: 6,00 kronor per aktie. * Antal aktier i erbjudandet: Lägst 830 000 och högst 1 330 000 aktier. * Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier. * Antal aktier innan emissionen: 5 711 750 aktier. * Värdering: 34 270 500 kronor (pre-money). Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i WntResearchs memorandum. Listning på AktieTorget: Aktien i WntResearch är planerad att listas på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till den 26 november 2010. Teckningsförbindelse: WntResearch har via skriftligt avtal med Sedermera Fondkommission AB erhållit teckningsförbindelse om totalt 2 954 032 kronor, vilket motsvarar cirka 37 procent av den totala emissionsvolymen. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription