Press release from Companies

Published: 2010-11-25 11:27:32

WntResearch AB: Tillägg till memorandum och nytt listningsdatum

WntResearch offentliggör idag, den 25 november 2010, ett tillägg till bolagets memorandum, som är daterat den 11 oktober 2010. Detta för att förtydliga information avseende det pressmeddelande som WntResearch publicerade den 16 november 2010.

Med anledning av tillägget till memorandumet ges de som har tecknat aktier i den i oktober 2010 genomförda nyemissionen rätt till återkallelse av aktieteckning eftersom styrelsen i WntResearch önskar utesluta risken för att en eller flera aktietecknare skall känna sig olämpligt behandlade. Mer information om rätt till återkallelse beskrivs närmare i tillägget till WntResearchs memorandum. Såväl memorandum som tillägg till memorandum finns att tillgå på Bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. Återkallelseperioden löper från och med den 26 november 2010 till och med den 2 december 2010. Såväl tillägg till memorandum som återkallelseblankett skickas ut till samtliga aktietecknare. Med anledning av återkallelseperioden kommer utbokning av aktier att ske så snart som möjligt efter återkallelseperiodens utgång och därmed förskjuts listningen på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 17 december 2010. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09 WntResearch AB (publ) har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. Denna läkemedelskandidat har dessutom potential att möjliggöra hormonell behandling av östrogenreceptornegativa bröstcancertumörer, som hittills har kännetecknats av låg känslighet för hormonell behandling. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription