Press release from Companies

Published: 2011-05-20 08:11:32

WntResearch AB: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

Aktieägarna i Wntresearch AB (publ), 556738-7864, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2011 kl. 12.00 på Ideon Agora, våning 3, Alfahuset Ideon, Scheelevägen 17 i Lund.

Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 juni 2011 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 10 juni 2011), dels senast klockan 12.00 den 13 juni 2011 anmäla sig skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö, eller per telefon 0707-77 22 09, eller per e-post till bert.junno@wntresearch.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 juni 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 9. Val av styrelse. 10. Beslut om ändring av bolagsordningen. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 12. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse (punkterna 8 och 9) Aktieägare representerande cirka 57 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter, dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter samt dels att Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Bert Junno, Lars Larsson och Kjell Stenberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10) Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att dels ändra bolagsordningens § 2 varigenom styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, dels ändra bolagsordningens § 7 genom tillägg av följande text: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.", dels ändra bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse ersätts med följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.", samt dels ändring av bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om anmälan till stämma ersätts med följande lydelse: "Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.". Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11) Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 700 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Södra Promenaden 69 i Malmö från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Lund i maj 2011 Wntresearch AB (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription