Press release from Companies

Published: 2011-06-17 15:44:21

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 17 juni 2011, hölls årsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet: Vid årsstämman beslutades om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Vidare beslutades att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Vid årsstämman beslutades även om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Styrelse och arvoden: Vid årsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter. Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Bert Junno, Lars Larsson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Peter Buhl som styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Ändring av bolagsordning: Vid årsstämman beslutades om att ändra bolagsordningens § 2 varigenom styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun. Vidare beslutades att ändra bolagsordningens § 7 genom tillägg av följande text: "Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs". Härutöver beslutades att ändra bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse ersätts med följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri". Avslutningsvis beslutades om ändring av bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om anmälan till stämma ersätts med följande lydelse: "Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman". Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner: Vid årsstämman beslutades - i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget - att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 700 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription