Press release from Companies

Published: 2011-08-23 14:36:09

WntResearch AB: Aktiegåva erhållen

WntResearch AB (publ) har erhållit en gåva i form av 177 500 befintliga egna aktier. Bolaget har för avsikt att avyttra dessa utanför marknaden för att stärka bolagets finansiella ställning och därmed forskningen kring bolagets program kring nya cancerläkemedel. Avyttringen kommer att ske i enlighet med gällande regelverk.

Som en följd av tidigare annonserade rapportering av oriktiga resultat grundade på räknefel, och därmed tillbakadragande av en tidigare publicerad vetenskaplig artikel, (se pressrelease 2010-11-16), har författaren som tog fullt ansvar för dessa misstag, beslutat att ge sina aktier i WntResearch som en gåva till bolaget. VD Bert Junno kommenterar: "Att vi fick den här gåvan var positivt. Eftersom vi bedömer att tillgång till likvida medel i nuläget tillför Wnt mer än eget aktieinnehav har vi för avsikt att avyttra de erhållna aktierna. Detta planerar vi att göra utanför marknaden så att den löpande handeln i aktien inte påverkas. Det är också värt att poängtera att detta inte medför någon utspädning för aktieägarna." För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription