Press release from Companies

Published: 2011-11-09 09:14:02

WntResearch AB: Tecknar en avsiktsförklaring med den amerikanska investeringsfonden GEM om att investera upp till 30 miljoner kronor

WntResearch AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med den amerikanska riskkapitalsfonden GEM (Global Emerging Markets) om en eller flera kapitalinjektioner om upp till maximalt 30 miljoner kronor under en treårsperiod. I avtalet ingår dessutom 1 000 000 optioner som WntResearch ställer ut till GEM med ett lösenpris på 12 kronor per option att effektueras inom fem år från signering. Fullt utnyttjat tillförs WntResearch ytterligare 12 miljoner kronor. För att avtalet ska träda i kraft förutsättes bolagsstämmans godkännande både av avtalet såväl som den riktade nyemissionen av teckningsoptioner till GEM. Föreslagen företrädesemission tillsammans med GEM-avtalet ökar säkerheten kring bolagets framtida finansiering.

Avtalet är utformat som en så kallad "equity line" där WntResearch vid ett eller flera tillfällen har möjlighet att påkalla kapitalinjektioner. Vid varje sådant tillfälle tillförs WntResearch kapital beroende på den volymvägda genomsnittskursen under en 15-dagarsperiod samt den genomsnittligt omsatta volymen under samma period. Priset GEM betalar per aktie är 90 % av denna genomsnittskurs. Den volym aktier som tecknas kan maximalt uppgå till den genomsnittliga volymen multiplicerat med 7. Avtalet löper under en treårsperiod varefter WntResearchs möjlighet att påkalla kapitalinjektioner förfaller. Utöver detta erhåller Global Emerging Markets en option att teckna 1 000 000 aktier i bolaget till kursen 12 kronor per aktie. Optionen har en löptid på fem år. Totalt ger överenskommelsen WntResearch en möjlighet till ett kapitaltillskott på upp till 30 miljoner kronor om detta utnyttjas fullt ut och dessutom möjlighet till ytterligare 12 miljoner kronor ifrån optionsförsäljning. Avtalet förutsätter bolagsstämmans godkännande av riktad nyemission av teckningsoptioner till GEM. Global Emerging Markets: GEM är en riskkapitalfond som förvaltar totalt 3,4 miljarder USD. Företaget är en global aktör och har genomfört 285 transaktioner i 60 länder. Den investering som görs i WntResearch är en ny typ av mindre investeringar som man fått möjlighet att göra efter ändrade stadgar. För mer information: www.gemgroup.ch VD Bert Junno kommenterar: "Vi går nu som planerat in i nästa viktiga fas i utvecklingen av Foxy-5 för behandling av metastaserande tumörer och har påbörjat förberedelserna för den nu kommande kliniska fas 1-studien som delvis finansieras av företrädesemissionen under hösten. Som vi tidigare har kommunicerat krävs det därefter ytterligare kapital eller partnerskap för att genomföra en klinisk fas 2-studie i människa. Att ha en så kapitalstark investerare som GEM med oss i bolaget kommer att ha stor betydelse för vår utveckling. Med det här avtalet om 30 miljoner kronor i ryggen tillsammans med ett lyckat utfall i föreslagen emission skulle vi befinna oss i en positiv ekonomisk situation som möjliggör finansiering av de planerade aktiviteterna inklusive den planerade fas 2-studien. Vi välkomnar denna investering från en global och professionell investerare." För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription