Press release from Companies

Published: 2011-12-07 08:45:15

WntResearch AB: Idag inleds teckningstiden

Idag, den 7 december 2011, inleds teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) företrädesemission om högst 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1. Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 7,8 MSEK samt ytterligare cirka 13 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner, totalt cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 21 december 2011. WntResearch har tecknat garantiavtal om 3,36 MSEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Med anledning av att teckningstiden inleds idag finns en 6-sidig folder samt anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.wntresearch.com och www.aktietorget.se).

Erbjudandet i korthet: • Teckningstid: 7 december – 21 december 2011. • Teckningskurs: 4,50 SEK per unit, det vill säga 4,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. • Erbjudandet omfattar 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1. Idag finns 6 907 489 aktier i bolaget. • Avstämningsdag var den 2 december 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29 november 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 30 november 2011. • De som på avstämningsdagen den 2 december 2011 var registrerade som aktieägare i WntResearch ägde företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 7,55 SEK per aktie. • Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 december – 16 december 2011. • Handel med BTU (betald tecknad unit) påbörjas 7 december 2011 och pågår fram till dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i slutet av januari 2012. • Handel med teckningsoptioner kommer att ske på AktieTorget från och med 3 februari 2012. VD Bert Junno kommenterar: ”Efter den framgångsrika toxikologiska studien ser jag nu fram emot att, som planlagt, kunna gå vidare till nästa viktiga fas, finansiering och genomförande av den kliniska fas 1-studien. Vi är därmed ett steg närmare att tillsammans med befintliga läkemedel kunna erbjuda en ännu effektivare cancerbehandling. Med GEM-avtalet om 30 miljoner kronor tillsammans med ett lyckat utfall i aktuell emission skulle vi dessutom befinna oss i en positiv ekonomisk situation som möjliggör finansiering av våra planer fram till genomförd fas 2-studie.” Teckningsoptioner (TO 1): Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiavtal finns i upprättat prospekt som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.wntresearch.com och www.aktietorget.se) För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription