Press release from Companies

Published: 2011-12-28 15:03:43

WntResearch AB: Företrädesemission genomförd

I onsdags, den 21 december 2011, avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Genom emissionen nyemitterades 746 666 units, det vill säga 746 666 aktier och 746 666 teckningsoptioner av serie TO 1. WntResearch tillförs därmed cirka 3,36 MSEK före emissionskostnader.

565 894 units tecknades med stöd av uniträtter och 164 183 units tecknades utan stöd av uniträtter. Detta medför att garantitecknare tilldelas 16 589 units. Antal aktier och aktiekapital: När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 7 654 155 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 688 873,95 SEK. Därutöver kommer det att finnas 746 666 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 i WntResearch (samt 1 000 000 teckningsoptioner som ingår i avsiktsförklaringen med GEM). Handel med BTU: Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av januari 2012. Teckningsoptioner (TO 1): Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Kommentar från VD Bert Junno: Eftersom kapitalet från emissionen inte täcker vårt aktuella behov söker vi nu kompletterande finansieringskällor för att kunna fortsätta enligt tidigare tidsplan. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Det viktigaste projektet är Foxy-5, som för närvarande testas i in vivo-modeller, och är planerad att starta fas 1 kliniska studier på metastaserande cancer 2012.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription