Press release from Companies

Published: 2012-06-20 12:48:19

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 juni 2012, hölls årsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att bolagets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. Ansvarsfrihet Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Arvoden och styrelse Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter. Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Bert Junno, Lars Larsson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Peter Buhl till styrelseordförande. Vid stämman beslutades även att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 1 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Personaloptionsprogram 2012/2015 Vid stämman beslutades om utfärdande av personaloptioner i enlighet med styrelsens förslag, som finns att tillgå i kallelse till årsstämma, vilken offentliggjordes på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida den 21 maj 2012. För att möjliggöra personaloptionsprogrammet beslutades bl.a. om en riktad emission av högst 520 000 teckningsoptioner. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription