Press release from Companies

Published: 2012-10-02 08:24:03

WntResearch AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB (publ)

Aktieägarna i Wntresearch AB (publ), 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Södra Promenaden 69 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska * vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 oktober 2012, och * anmäla sig till bolaget senast fredagen den 12 oktober 2012 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon +45 26 144 708, eller per e-post nbr@wntresearch.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 12 oktober 2012, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.wntresearch.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 654 155 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 7. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 13 MSEK (total emissionslikvid), samt med eller utan bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Södra Promenaden 69 i Malmö samt på bolagets webbplats (www.wntresearch.com) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Malmö i oktober 2012 Wntresearch AB (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription