Press release from Companies

Published: 2012-10-18 11:42:51

WntResearch AB: Stämmokommuniké

Idag, den 18 oktober 2012, hölls extra bolagsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen bemyndigades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 13 MSEK (total emissionslikvid), samt med eller utan bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För ytterligare information kontakta Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription