Press release from Companies

Published: 2012-10-26 09:17:17

WntResearch AB: Beslut om företrädesemission

Vid extra styrelsesammanträde i WntResearch AB (publ) igår, den 25 oktober 2012, beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 oktober 2012, att genomföra en företrädesemission av högst 4 252 305 aktier, motsvarande cirka 12,8 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Huvudsakligt motiv för emission: Det huvudsakliga syftet med emissionen är att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, planerar WntResearch nu att genomföra en nyemission om högst cirka 12,8 MSEK. Erbjudandet i korthet: Avstämningsdag: 2 november 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 oktober 2012. Teckningstid: 8 november - 22 november 2012. Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 4 252 305 aktier. Emissionsvolym: 12 756 915 SEK. Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 8 november - 19 november 2012. Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2012. Antal aktier innan emission: 7 654 155 aktier. Värdering: Cirka 22,9 MSEK (pre-money). Tecknings- och garantiåtagande: WntResearch har via avtal erhållit garantiteckning om 2 550 000 SEK och teckningsförbindelser om 800 000 SEK, totalt motsvarande 3 350 000 SEK. Bolaget överväger härutöver att anskaffa ytterligare teckningsåtagare och garantitecknare. I det fall ytterligare garantitecknare och teckningsåtagare anskaffas kommer detta att meddelas via pressmeddelande. Handelsplats: Aktien är listad på AktieTorget. Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida senast i samband med att teckningstiden inleds. VD Nils Brünner kommenterar: "Vi befinner oss i slutfasen av preklinisk utveckling och har för avsikt att initiera en klinisk fas 1-studie under slutet av 2012/början av 2013. Tillsammans med stödet om 38 MSEK från Eurostars-programmet och partners är vi i behov av att få finansiering på plats, för att kunna gå vidare i det kliniska programmet." För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WntResearch i samband med emissionen. WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription