Press release from Companies

Published: 2012-11-08 09:13:13

WntResearch AB: Idag startar emissionen

Idag, den 8 november 2012, inleds teckningstiden i WntResearchs företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 22 november 2012. Vid fulltecknad emission tillförs WntResearch cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på WntResearchs, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.wntresearch.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Emissionen är genom garantitecknare och teckningsåtagare säkerställd till 4,3 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

WntResearch i korthet WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet, i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Bolaget har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av Bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. Huvudsakligt motiv för emission: Det huvudsakliga syftet med emissionen är att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, planerar WntResearch nu att genomföra en nyemission om högst cirka 12,8 MSEK. Erbjudandet i korthet: Avstämningsdag: 2 november 2012. Teckningstid: 8 november - 22 november 2012. Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 4 252 305 aktier. Emissionsvolym: 12 756 915 SEK. Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 8 november - 19 november 2012. Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2012. Antal aktier innan emission: 7 654 155 aktier. Värdering: Cirka 22,9 MSEK (pre-money). Tecknings- och garantiåtagande: WntResearch har erhållit teckningsförbindelser om 800 000 SEK och åtagande från garantitecknare om 3 500 000 SEK. Således är emissionen säkerställd till 4 300 000 SEK, det vill säga cirka 34 procent av emissionen. Handelsplats: Aktien är listad på AktieTorget. Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och teaser finns att tillgå på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida. VD Nils Brünner kommenterar: "Det är en ära att få presentera WntResearch, ett innovativt biofarmaceutiskt bolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av cancer. Vår läkemedelskandidat, Foxy-5, befinner sig i slutfasen av preklinisk utveckling och vi har för avsikt att initiera en klinisk fas 1-studie under slutet av 2012/början av 2013. Under 2012 har vi bland annat mottagit det glädjande beskedet att vi blivit positivt validerade och därigenom fått ett signifikant anslag från Eurostars-programmet. Samtliga partners i detta Eurostars-program har härutöver beslutat att gå in med ytterligare kapital, vilket gör att det totala stödet för Foxy-5 uppgår till cirka 38 MSEK, utan utspädning för WntResearchs aktieägare. För att säkra fortsatt utveckling av Foxy-5, med stöd från Eurostars-programmet, avser vi nu att genomföra en nyemission om högst cirka 12,8 MSEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad är det vår uppfattning att hela den kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad. Jag hälsar dig varmt välkommen att teckna aktier i WntResearch." Finansiell rådgivare: Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WntResearch i samband med emissionen. För ytterligare information om nyemissionen: Sedermera Fondkommission AB E-post: nyemission@sedermera.se Tel: 0431-47 17 00 För ytterligare information om WntResearch: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription