Press release from Companies

Published: 2012-11-26 16:19:13

WntResearch AB: Företrädesemission genomförd

Under november 2012 genomförde WntResearch AB (publ) en företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 921 721 aktier och WntResearch tillförs därmed cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till cirka 45 procent, inkluderat lämnade teckningsförbindelser. Avseende teckning utan stöd av teckningsrätter kommer de som tilldelas aktier att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 26 november 2012. Det kapital som inbringats genom företrädesemissionen ger bolaget förutsättningar att fortsätta mot sina mål, om än med mindre budget än förväntat, och WntResearch har för avsikt att lämna in en ansökan om kliniska studier senast under det första kvartalet 2013.

Antal aktier och aktiekapital När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 9 575 876 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 861 828,84 SEK. Handel med betalda tecknade aktier Handel med BTA sker på AktieTorget från och med den 8 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2012. Finansiering av kliniska studier Genom den nu genomförda företrädesemissionen kommer WntResearch att tillföras cirka 4,9 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget kommer att genomföra interna kostnadsreduceringar och söka alternativ finansiering för genomförande av den kliniska fas 1-studien, till exempel genom utredarsupport/samfinansiering då de direkta kostnaderna som uppstår på plats vid genomförandet av kliniska studier inte omfattas av Eurostars-finansieringen. Härutöver planerar bolaget att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal större investerare. I det fall en riktad nyemission av sådan typ aktualiseras kommer den att genomföras med samma villkor som i nyss genomförd företrädesemission. VD Nils Brünner kommenterar Jag är väldigt glad för det stöd företaget fått och frånsett huvudägarna använde cirka 77 procent av våra tidigare aktieägare sina teckningsrätter. När det gäller de ekonomiska förutsättningarna kommer vi att anpassa oss efter situationen, innebärande att vi arbetar med ytterligare alternativa finansieringsmöjligheter och ser över vilka besparingar som är genomförbara, utan att för den skull göra avkall på våra framtida planer. Vi kommer också att fortsätta arbeta för att lämna in en ansökan om kliniska studier senast under det första kvartalet 2013. WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 i början av 2013. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WntResearch AB (publ) i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription