Press release from Companies

Published: 2013-02-07 08:54:40

WntResearch AB: Information om kallelse till extra bolagsstämma

Under november 2012 genomförde WntResearch en nyemission som tillförde bolaget cirka 4,9 MSEK efter emissionskostnader. Det kapital som inbringades gav bolaget förutsättningar att fortsätta mot sina mål, om än med mindre budget än förväntat. Med anledning därav, samt enligt tidigare kommunicerad information, verkar WntResearch för att anskaffa ytterligare kapital. WntResearch kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma, där styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 i början av 2013. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription