Press release from Companies

Published: 2013-02-25 10:39:20

WntResearch AB: Stämmokommuniké

Idag, den 25 februari 2013, hölls extra bolagsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen bemyndigades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt det antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 8 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, beslutades att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription