Press release from Companies

Published: 2013-03-01 08:16:18

WntResearch AB: Beslut om emission

Vid styrelsemöte i WntResearch AB (publ) igår, den 28 februari 2013, beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 februari 2013, att genomföra en företrädesemission av högst 2 393 969 aktier, motsvarande cirka 7,2 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. WntResearch har mottagit teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 32 procent av den totala emissionsvolymen.

Huvudsakligt motiv för emission Under november 2012 genomförde WntResearch en nyemission som tillförde bolaget cirka 4,9 MSEK efter emissionskostnader. Det kapital som anskaffades gav bolaget förutsättningar att fortsätta mot sina mål, om än med mindre budget än förväntat. Med anledning därav planerar WntResearch att genom den nu förestående nyemissionen anskaffa ytterligare kapital och därigenom säkra finansieringen av hela den planerade kliniska fas 1-studien för läkemedelskandidaten Foxy-5. Erbjudandet i korthet Avstämningsdag: 8 mars 2013. Teckningstid: 12 – 26 mars 2013. Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 2 393 969 aktier. Emissionsvolym: 7 181 907 SEK. Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 12 mars – 21 mars 2013. Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 12 mars 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2013. Antal aktier innan emission: 9 575 876 aktier. Värdering: Cirka 28,7 MSEK (pre-money). Handelspost: En (1) aktie. Teckningsförbindelser: WntResearch har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 32 procent av den totala emissionsvolymen. Handelsplats: Aktien är listad på AktieTorget. ISIN-kod: SE0003553130. Fullständiga villkor Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras i WntResearchs memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. VD Nils Brünner kommenterar WntResearch fokuserar på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5. Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom det breda området för cancer och representerar ett helt nytt koncept för behandling inom detta område. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Vi tror att Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin och läkemedelskandidaten erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Förutsatt full kapitaltillförsel i den planerade nyemissionen är det vår bedömning att hela den planerade kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad. För ytterligare information kontakta Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WntResearch i samband med nyemissionen.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription