Press release from Companies

Published: 2013-03-27 15:07:43

WntResearch AB: Framgångsrik företrädesemission tecknades till 165 %

Den 26 mars 2013 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) företrädesemission om cirka 7,2 MSEK, i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 11,9 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 165 %. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 393 969 aktier och WntResearch tillförs därmed cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader.

VD Nils Brünner kommenterar - Det är mycket glädjande att vår verksamhet har genererat så stort intresse. Den övertecknade nyemissionen tycker jag är ett bevis på att det finns en stor tro på både WntResearch som bolag och mer generellt på de läkemedelskandidater vi utvecklar. Via den nu genomförda kapitaliseringen är det vår bedömning att hela den planerade kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad. Jag vill tacka alla som har tecknat aktier i WntResearch. Teckning och tilldelning i nyemissionen: Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 11,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser. Tecknare med stöd av företrädesrätt anmälde intresse att teckna 2 008 303 aktier (cirka 84 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt anmälde intresse att teckna 1 943 511 aktier (cirka 81 procent av emissionsvolymen). Därmed tilldelas 2 008 303 aktier till tecknare med stöd av företrädesrätt och 385 666 aktier tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut omkring den 2 april 2013. Antal aktier och aktiekapital: När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 11 969 845 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 077 286,05 SEK. Handel med BTA: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2013. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till WntResearch AB (publ) i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Thomas Feldthus, CFO WntResearch AB (publ) E-post: tf@wntresearch.com Telefon: +45 – 22 10 99 57

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription