Press release from Companies

Published: 2013-05-21 08:10:37

WntResearch AB: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

Aktieägarna i Wntresearch AB (publ), 556738-7864, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Södra Promenaden 69 i Malmö.

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2013; och • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 12 juni 2013 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö, eller per telefon + 45 22 10 99 57 eller per e-post tf@wntresearch.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 12 juni 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntreserach.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Förslag till dagordning: Stämman öppnas. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordningen. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Beslut om a) personaloptionsprogram; och b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter. Stämmans avslutande. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse (punkterna 8-9) Aktieägare representerande ca 19,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Lars Larsson och Kjell Stenberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Bert Junno har avböjt omval. Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10) Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst ett antal aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av högst 3 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska tecknas med betalning genom apport, med kvittningsrätt eller eljest med villkor. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under år 2012 ingått med GEM Global Yield Fund Limited ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet. Beslut om a) personaloptionsprogram; och b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter (punkt 11) Bakgrund Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i bolaget. Som framgår nedan föreslås att bolagets Chief Scientific Officer Tommy Andersson, som tillika är styrelseledamot i bolaget, erbjuds att delta i programmet. Tommy Andersson kommer att delta i sin egenskap av nyckelperson och inte i egenskap av styrelseledamot. Tommy Andersson har inte deltagit i styrelsens beredning av förslaget. Årsstämman 2012 beslutade om inrättandet av ett personaloptionsprogram att implementeras under hösten 2012. Till följd av bolagets arbete med att säkerställa bolagets finansiering kom personaloptionsprogrammet dock inte att implementeras och bolaget har således saknat ett incitamentsprogram för bolagets nyckelpersoner. Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland nyckelpersonerna i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompetenta nyckelpersoner. Det huvudsakliga innehållet i personaloptionsprogrammet framgår under A nedan. För att säkerställa bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande sociala avgifter föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i huvudsak i enlighet med vad som framgår under B nedan. a) Personaloptionsprogram Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 390 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genonsnittsliga slutkursen för bolagets aktie på Aktietorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Personaloptionsprogrammet ska omfatta fyra nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen fastställer det antal personaloptioner som varje nyckelperson erhåller inom följande ramar: Verkställande direktören: högst 130 000 personaloptioner Chief Financial Officer: högst 130 000 personaloptioner Chief Clinical Officer: högst 65 000 personaloptioner Chief Scientific Officer: högst 65 000 personaloptioner De tilldelade personaloptionerna tjänas in under en period om 3 år enligt följande: (i) 50 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 augusti 2013; (ii) ytterligare 25 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 augusti 2014; och (iii) ytterligare 25 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 augusti 2015. Anledningen till att första intjäning sker den 31 augusti 2013 är det avbrutna personaloptionsprogrammet från 2012 som beskrivs ovan. Oaktat vad som anges om intjäning ovan ska samtliga tilldelade personaloptioner anses vara intjänade automatiskt om (i) någon part, eller flera parter som agerar tillsammans, förvärvar aktier så att parten/parterna äger mer än 50 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget (”Ägarförändring”); eller (ii) samtliga eller väsentligen samtliga bolagets tillgångar överlåtes i en eller en serie av relaterade transaktioner (”Inkråmsförsäljning”). Intjäning, såväl enligt huvudregeln som vid förtida intjäning vid Ägarförändring eller Inkråmsförsäljning, förutsätter att deltagaren är fortsatt verksam i bolaget och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjäning sker. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från dagen efter årsstämman som hålls under 2016 till och med den 30 juni 2017 med undantag för en period om 30 dagar före offentliggörande av någon av bolagets ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad. Oaktat vad som anges om tid för utnyttjande i förgående mening ska personaloptionerna kunna utnyttjas omedelbart under en period om 45 dagar efter det att en Ägarförändring eller Inkråmsförsäljning skett. Personaloptioner som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden efter en Ägarförändring eller Inkråmsförsäljning ska förfalla automatiskt. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall. Om innehavarnas anställning eller uppdrag i bolaget upphör till följd av att bolaget sagt upp innehavarens anställning eller uppdrag på grund av brott mot anställningsavtalet eller uppdragsavtalet ska samtliga optioner (inklusive redan intjänade optioner) omedelbart förfalla. Om innehavarnas anställning eller uppdrag i bolaget upphör på annan grund än vad som anges i första meningen, ska innehavarna äga rätt att behålla redan intjänade optioner men vidare intjäning ska inte ske. b) Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 512 538 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt nybildat dotterbolag (”Dotterbolaget”). Teckning ska ske senast den 23 augusti 2013, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Aktietorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2013. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. Teckningsoptionerna ska kunna utövas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket – 30 juni 2017. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för vinstutdelning som infaller efter det att teckningen verkställts. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 46 128,42 kronor vilket medför en maximal utspädning om ca 4,11 procent. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädersätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att nyckelpersoner i bolaget erbjuds deltagande i personaloptionsprogrammet. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogrammet. Styrelsen föreslår slutligen att styrelseordföranden eller den styrelseordföranden utser bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Övrigt För giltigt beslut i frågan under punkten 10 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman och för giltigt beslut i frågan under punkten 11 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10 och 11 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Södra Promenaden 69 i Malmö samt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 11 969 845. Malmö i maj 2013 Wntresearch AB (publ) STYRELSEN För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Feldthus, CFO WntResearch AB (publ) E-post: tf@wntresearch.com Telefon: +45 – 22 10 99 57

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription