Press release from Companies

Published: 2013-05-27 12:34:12

WntResearch AB: Godkännande mottaget för initiering av klinisk fas 1-studie avseende metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer

WntResearch AB (publ) meddelar härmed att bolaget mottagit godkännande från DHMA (Danish Health and Medicines Authority) såväl som från den Etiska Kommittén för att genomföra bolagets kliniska fas 1-studie. Bolaget kommer som tidigare planerat att initiera studien under det andra kvartalet 2013 på Herlev Hospital (Danmark), i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer. Antalet patienter som kommer att inkluderas i studien är ännu okänt, med anledning av att studien är en dosökningsstudie, vars primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerans samt för att fastställa en rekommenderad dos för fas 2-studier.

Bakgrund och motiv Cancer påverkar en av tre individer och är den ledande dödorsaken för människor under 75 års ålder i de flesta länder i västvärlden. Industrin och akademin har investerat betydande resurser för att förbättra både diagnostik och terapi för cancer. Denna utveckling har lett till ökad livslängd för många cancerpatienter, men tyvärr har dödligheten överlag förblivit nästintill oförändrad i de flesta större cancerindikeringar. Den primära tumören är sällan dödsorsaken för cancerpatienter, utan i de allra flesta fall är dödsorsaken en följd av att cancercellerna sprider sig till andra organ, det vill säga cancern metastaserar. Syftet med WntResearchs kliniska fas 1-studie är att utvärdera säkerhet och tolerans och att fastställa den dos som kan rekommenderas för en fas 2-studie. Ett andra syfte är att fastställa preliminära bevis av anti-metastatiska tumöraktiviteter och bolagsledningen har goda förhoppningar om att Foxy-5 ska öka överlevnadsgraden för patienter med solida maligna tumörer genom att hämma utvecklingen av nya metastaser. WntResearch kommer att genomföra studien vid onkologienheten på Herlev Hospital i patienter med metastatisk bröst-, kolon- eller prostatacancer, vilka har inga eller låga nivåer av det så kallade Wnt-5a-proteinet i de primära tumörerna. Onkologienheten på Herlev Hospital har en särskild avdelning som arbetar med tidiga kliniska försök. Foxy-5 är en liten peptid som rekonstruerar Wnt-5a:s signalväg i cancerceller. Bolagsledningen har goda förhoppningar om att Wnt-5a hindrar cancerceller från att metastasera. Genom att behandla patienter med Foxy-5, vilka har inga eller låga endogena nivåer av Wnt-5a, är målet att hämma den metastatiska processen. Antalet cancerpatienter som kommer att inkluderas i fas 1-studien är för närvarande okänt eftersom dosökning kommer att fortsätta fram till dess att Foxy-5 når antingen en toxisk dos eller en dos som motsvarar den nivå som hade en antimetastaserande effekt i de prekliniska studierna. CEO Nils Brünner kommenterar: ”Vi har nu mottagit godkännande för genomförande av fas 1-studien med Foxy-5 vid Herlev Hospital i Danmark. Jag är glad att vi kan initiera fas 1-studien som planerat. Vi har utformat Foxy-5 för att förhindra metastaser – en fruktad och ofta dödlig process för cancerpatienter.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning signifikant marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB (publ) är ett publikt bolag listat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya läkemedel mot metastaserande terapier för behandling av cancerpatienter. Bolaget har mottagit godkännande för att driva en klinisk fas 1-studie för sin huvudprodukt Foxy-5 och har för avsikt att initiera den kliniska fas 1-studien under det andra kvartalet 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription