Press release from Companies

Published: 2013-06-19 07:57:14

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 18 juni 2013, hölls årsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2012 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Arvoden och styrelse Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter. Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Lars Larsson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Peter Buhl till styrelseordförande. Vid stämman beslutades även att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst ett antal aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av högst 3 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska tecknas med betalning genom apport, med kvittningsrätt eller eljest med villkor. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget, beslutades att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under år 2012 ingått med GEM Global Yield Fund Limited ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet. Personaloptionsprogram 2013/2017 Vid stämman beslutades om utfärdande av högst 390 000 personaloptioner i enlighet med styrelsens förslag, som finns att tillgå i kallelse till årsstämma, vilken offentliggjordes på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida den 21 maj 2013. För att möjliggöra personaloptionsprogrammet beslutades bl.a. om en riktad emission av högst 512 538 teckningsoptioner. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription