Press release from Companies

Published: 2014-03-28 08:07:17

WntResearch AB: Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde i WntResearch AB igår, den 27 mars, beslutades – med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni – att genomföra en företrädesemission av högst 2 875 464 aktier motsvarande cirka 43,1 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Emissionslikviden förväntas finansiera förberedelser och genomförandet av den kliniska fas 2-studien för läkemedelskandidaten Foxy-5.

Erbjudandet i sammandrag • Företrädesrätt: Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 april 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 april 2014. Avstämningsdag är den 4 april 2014. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. • Teckningstid: 10 april – 29 april 2014. • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 2 875 464 aktier. • Emissionsvolym: 43 131 960 SEK. • Antal aktier innan nyemission: 12 939 593 aktier. • Värdering: Cirka 194 MSEK (pre-money). • Handelsplats: Aktien handlas på AktieTorget. • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 – 24 april 2014. • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 april 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2014. Fullständiga villkor och anvisningar samt prospekt och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.wntresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida senast i samband med att teckningstiden inleds. - Vårt mål är att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde kvartalet 2014 och därefter ta läkemedelskandidaten genom klinisk fas 2-studie för att under 2015/2016 studera dess effektivitet. Inför den planerade kliniska fas 2-studien behöver vi på liknande sätt som inför fas 1-studien genomföra toxikologiska studier i djur, genomföra GMP-produktion och erhålla godkännande av upplägget från myndigheter. Detta eftersom vi avser att exponera patienterna i fas 2-studien för Foxy-5 under en längre tid än i den pågående fas 1-studien. För att kunna hålla en fortsatt hög arbetstakt har vi för avsikt att genomföra de tidskrävande förberedelserna redan innan fas 1-studien är slutförd. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en nyemission som förväntas att finansiera förberedelse och genomförande av fas 2-studien, säger VD Nils Brünner. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till WntResearch i samband med företrädesemissionen. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning signifikant marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription