Press release from Companies

Published: 2014-04-07 13:03:12

WntResearch AB: Förtydligande om nyemission och kliniska studier

Med anledning av att WntResearch har fått ett antal frågor gällande nyemissionen som inleds den 10 april 2014 vill bolaget härmed klargöra att arbetet fortgår enligt de kommunicerade planerna.

Säker dos undersöks i fas 1 Under 2013 inledde WntResearch en fas 1-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Fas 1-studien genomförs primärt för att fastställa vilken mängd (dos) av Foxy-5 som är säker att använda i patienter i en kommande klinisk fas 2-studie (en större studie som genomförs i patienter med cancer för att studera läkemedlets effektivitet). Genom analys av biomarkörer såsom cirkulerande tumörceller hoppas WntResearch redan i fas 1-studien kunna samla information om en gynnsam behandlingseffekt av Foxy-5. Möjlighet att fortsätta till fas 2 Som kommunicerats via pressmeddelande den 19 mars 2014 har den första gruppen av patienter i fas 1-studien behandlats utan säkerhetsproblem. Detta var en mycket viktig milstolpe då Foxy-5 aldrig tidigare har administrerats till människor. Eftersom denna första grupp patienter har behandlats utan säkerhetsrisker förväntas WntResearch att kunna definiera den maximalt tolerabla dosen och därefter gå vidare och behandla patienter säkert i en fas 2-studie. WntResearchs arbete i fas 1-studien fortsätter för att testa en högre dos på tre nya patienter. Studiearbetet fortsätter på detta sätt med ökade doser i tre patienter åt gången till dess att bolaget fastställt den maximalt tolerabla dosen för läkemedelskandidaten, eller till dess att bolaget uppnått en relevant dos som bedöms kunna ge ett önskat behandlingsutfall. Målsättningen är att avsluta fas 1-studien senast under det fjärde kvartalet 2014. När WntResearch fastställt den relevanta dosen planerar bolaget att inleda en fas 2-studie med Foxy-5. Nyemission 2014 för att arbeta tidseffektivt Som kommunicerats i WntResearchs senaste finansiella rapporter och memorandum finansieras endast delar av den kommande fas 2-studien genom Eurostars-bidrag och det krävs således ytterligare kapital för att kunna genomföra bolagets planer. I bolagets prospekt 2014 anges att förberedelserna inför en fas 2-studie är tidskrävande, till exempel krävs toxikologiska djurstudier i upp till 36 veckor. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den aktuella nyemissionen redan nu för att dessa förberedelser ska kunna pågå parallellt med fas 1-studien. Fas 2-studien kan därmed starta så snabbt som möjligt efter fas 1-studien. På så sätt kan WntResearch hålla en hög takt i det kliniska arbetet och arbeta tidseffektivt. Målsättningen är att fas 2-studien ska genomföras under 2015/2016. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription