Press release from Companies

Published: 2014-04-10 08:44:18

WntResearch AB: Nyemissionen inleds idag

Idag, den 10 april 2014, inleds teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 29 april 2014. Fulltecknad nyemission tillför WntResearch cirka 43,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera förberedelser och genomförande av fas 2-studien. Prospekt, folder och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns tillgängligt via bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.wntresearch.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Även allmänheten ges rätt att teckna aktier.

Erbjudandet i sammandrag • Företrädesrätt: Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 april 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 april 2014. Avstämningsdag var den 4 april 2014. För varje befintlig aktie, erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. • Teckningstid: 10 april – 29 april 2014. • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 2 875 464 aktier. • Emissionsvolym: 43 131 960 SEK. • Antal aktier innan nyemission: 12 939 593 aktier. • Värdering: Cirka 194 MSEK (pre-money). • Handelsplats: Aktien handlas på AktieTorget. • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 10 – 24 april 2014. • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 10 april 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2014. Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i publicerat prospekt. - Eftersom Foxy-5 aldrig tidigare administrerats till människor var det en viktig milstolpe när vi i mars 2014 kunde konstatera att en första grupp patienter genomgått behandling utan säkerhetsrisker i den pågående fas 1-studien. Vi har därmed en läkemedelskandidat som är säker att gå vidare med i en fas 2-studie. Vårt arbete i fas 1-studien fortsätter nu med ökade doser för att identifiera den maximalt tolererade dosen av läkemedelskandidaten som kan användas i den kommande fas 2-studien, eller till dess att vi - baserat på de biomarkörer som undersöks - bedömer att vi uppnått en dos som kan ge ett önskat behandlingsutfall. Målsättningen är att avsluta den kliniska fas 1-studien med Foxy-5 under det fjärde kvartalet 2014 och därefter ta läkemedelskandidaten genom en klinisk fas 2-studie under 2015/2016 för att studera dess effektivitet. Vi vill kunna spara in tid genom att genomföra de tidskrävande förberedelserna inför fas 2-studien redan innan fas 1-studien är genomförd. På så sätt har vi möjlighet att starta fas 2-studien snarast möjligt därefter och hålla ett fortsatt högt tempo i den kliniska utvecklingen av en behandling för metastaserande bröst-, kolon- och prostatacancer. WntResearch har uppnått några viktiga milstolpar och har en fortsatt spännande resa framför sig, säger VD Nils Brünner. Informationsträffar I samband med nyemissionen kommer WntResearch att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på 0431-47 17 00 eller anmalan@sedermera.se. • Skellefteå - 10 april 2014 kl. 18.00 – Maskinhuset Sävenäs, Örsviksvägen 7, Skelleftehamn • Uddevalla - 15 april 2014 kl. 18.30 - Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18. • Stockholm - 23 april 2014 kl. 18.00 - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till WntResearch i samband med företrädesemissionen. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: 0431-47 17 00 E-post: info@sedermera.se För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription