Press release from Companies

Published: 2014-05-02 15:34:20

WntResearch AB: Företrädesemissionen genomförd

Den 29 april 2014 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s företrädesemission i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna. Genom nyemissionen nyemitteras 2 528 160 aktier och WntResearch tillförs därmed cirka 38 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Nils Brünner kommenterar ”Jag vill tacka våra aktieägare för ert stora engagemang under nyemissionen. Det är ett ansenligt belopp som såväl befintliga som nya aktieägare nu stöttar oss med. Med detta kapital kan vi nu arbeta i full fart med förberedelserna för fas 2-studien parallellt med den pågående fas 1-studien med Foxy-5. Vi kommer därmed kunna starta fas 2-studien med Foxy-5 så snart som möjligt efter att fas 1-studien är genomförd. Vi avser dessutom att förbereda Box-5 för ytterligare preklinisk och klinisk utveckling. Kapitalet förväntas vara tillräckligt för stora delar av fas 2-studien med Foxy-5, vilket innebär att vi inte behöver anskaffa ytterligare kapital innan studien inleds. Vi kommer i ett senare skede se över vilken typ av finansiering som är lämpligast för att kunna finansiera fas 2-studien fullt ut, där vi bland annat har avtalet med GEM att beakta.” Teckning och tilldelning i emissionen Nyemissionen tecknades till cirka 88 %. Totalt inkom anmälningar motsvarande 37 922 400 kronor. 2 209 328 aktier (cirka 87 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 2 maj 2014. Ökning av antal aktier och aktiekapital När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 15 467 753 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 392 097,77 kronor. Handel med BTA Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2014. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta Nils Brünner, VD - WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning en signifikant marknadspotential inom behandling av cancersjukdomar. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den metastatiska spridningen av tumörsjukdomen. Metastaser är den vanligaste orsaken till att patienten avlider av sin sjukdom. Foxy-5 är en av de första antimetastatiska produkterna som undersöks i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription