Press release from Companies

Published: 2015-05-08 08:31:14

WntResearch AB: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

Aktieägarna i Wntresearch AB (publ), 556738-7864, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2015 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2015; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 juni 2015 skriftligen till Wntresearch AB, Södra Promenaden 69, 211 38 Malmö, eller per telefon + 45 21 70 10 49 eller per e-post nbr@wntresearch.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 2 juni 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7.    Beslut
a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b)    om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8.    Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
10.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11.    Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse (punkterna 8-9)

Större aktieägare har meddelat att de föreslår att;

-          styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter,

-          styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter, samt

-          Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Lars Larsson och Kjell Stenberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Peter Ström väljs som ny ordinarie styrelseledamot

Peter Ström, född 1952, har innehaft olika ledande internationella befattningar inom KabiVitrum/ KabiPharmacia/ PharmaciaUpjohn och IMS Health i över 20 år. Han har även varit styrelseledamot i ActiveBiotech, Oasmia, PULS AB och LIDDS AB. För närvarande sitter han i styrelsen för Stockholm Corporate Finance och några andra privata företag. Peter Ström är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om emission ett antal aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska tecknas med betalning genom apport, med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under år 2012 ingått med GEM Global Yield Fund Limited ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.

Övrigt

För giltigt beslut i frågan under punkten 10 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 10 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Södra Promenaden 69 i Malmö samt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 15 523 328. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i maj 2015

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, VD

E-post: nbr@wntresearch.com

Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription