Press release from Companies

Published: 2015-06-10 08:27:52

WntResearch AB: WntResearch: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.


Arvoden och val av styrelse
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Tommy Andersson, Carl Borrebaeck, Peter Buhl, Lars Larsson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Peter Ström valdes till ny ordinarie ledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes vidare Peter Ström till ny styrelseordförande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om emission ett antal aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska tecknas med betalning genom apport, med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under år 2012 ingått med GEM Global Yield Fund Limited ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ)
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription