Press release from Companies

Published: 2016-03-29 08:00:19

WntResearch AB: Beslutar om företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för WntResearch AB (publ) (”Wnt” eller ”Bolaget”) har den 24 mars 2016, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 9 juni 2015, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Vid full teckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,0 – 12,0 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till att genomföra en omläggning av produktionen av Foxy-5 läkemedelskandidat och planera samt påbörja Fas 2-studien. Därutöver ska Bolaget satsa på den fortsatta prekliniska utvecklingen av Box-5 för att sedan också ta Box-5 fram till klinisk fas.

Nyemissionen i sammandrag:

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna 1 unit, bestående av 4 nya aktier samt en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje 52 befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 april 2016. Detta motsvarar villkor om 1 ny aktie för 13 befintliga aktier.
  • Teckningskursen är 76 kronor per unit, motsvarande 19,0 kronor per aktie.
  • Vid full teckning av Nyemissionen tillförs WntResearch cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs WntResearch ytterligare mellan 9,0 – 12,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 15 april – 29 april 2016.
  • Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltar i Nyemission motsvarar 7,1 procent. Vid full teckning inklusive teckningsoptionerna är utspädningseffekten 8,9 procent.

Bakgrund och motiv

WntResearch tar fram ett helt nytt läkemedel som kan få mycket stor betydelse i kampen mot flera stora cancersjukdomar. Den nyligen avslutade kliniska Fas 1-studien påvisade att dosbegränsande toxicitet inte kunde konstateras. Studien betecknas som en klar framgång och har stärkt bolaget i dess tilltro till läkemedelskandidaten. Läkemedelskandidaten är inriktad på att bekämpa metastasering, det vill säga tumörspridningen i kroppen, vilket är unikt på marknaden. Substansen har beteckningen Foxy-5 och fungerar som en ersättning för proteinet Wnt-5a. Proteinet har stor betydelse för att motverka att vissa tumörer sprider sig i kroppen. Det framtagna medlet är resultatet av mångårig forskning som bedrivits vid Lunds universitet. I inledningsskedet är WntResearch med Foxy-5 inriktade på tjocktarms-, prostata- och bröstcancer, som alla tillhör de vanligaste formerna av cancer. Dessutom har bolaget ett utvecklingsprogram med en annan substans, Box-5, som är tänkt att motverka metastasering vid bland annat hudcancersjukdomen malignt melanom. Den kliniska fas 1b-prövningen, med målet att fastlägga den optimala dosen av Foxy-5 i fas 2 studien, har påbörjats och är finansierad sedan tidigare.

Motivet till Nyemissionen uppgående till knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader är primärt att finansiera aktiviteter för att påbörja den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 för behandling av tumörspridning (metastasering) hos patienter med tjocktarmscancer under 2017. En retrospektiv undersökning av vävnadsprover och sjukdomsförlopp hos 300 patienter med cancer i tjocktarm och 300 patienter med cancer i ändtarm skall dessutom genomföras. Detta för att bestämma det antal patienter som skall till i fas 2-studien för att man skall kunna visa signifikant behandlingseffekt. Undersökningen skall också bestämma om patienter med ändtarmscancer skall ingå i fas 2-studien, eller om det bara skall vara patienter med tjocktarmscancer. Därutöver behövs en investering i en omläggning från pilot- till industriell produktion för slutlig läkemedelsprodukt.

Bolaget ska även fortsätta den prekliniska utvecklingen av Box-5 med målet att sedan också ta Box-5 fram till klinisk fas.

Preliminär tidplan 2016

11april                                 Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

12 april                                Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

13 april                                Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

15 april                               Teckningsperiod startar

Handel med uniträtter startar

27 april                               Handel med uniträtter avslutas

29 april                                Teckningsperioden avslutas

Omkring 6 maj                   Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Från 15 april                       Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) kommer att ske från 15 april till och med att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Villkor för Nyemissionen

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Femtiotvå (52) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av teckningsrätter, utnyttjat för teckning av units, och i andra hand ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen per unit är 76 kronor, motsvarande en teckningskurs om 19 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under den period på 15 handelsdagar som slutar två bankdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 30 kronor och högst 40 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2017 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning av samtliga de aktier som utges i Nyemission ger en ökning av aktiekapitalet med högst 107 873,64 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 510 231,41 kronor, genom nyemission av högst 1 198 596 aktier. Om samtliga teckningsoptioner som utges i Nyemissionen utnyttjas för teckning ökar aktiekapitalet med ytterligare 26 968, 41 kronor genom utgivande av högst 299 649 aktier. Om samtliga aktier som utges i Nyemissionen tecknas och samtliga teckningsoptioner som utges i Nyemissionen utnyttjas, ökar således aktiekapitalet med totalt 134 842,05 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 537 199,82 kronor samt ökar antalet aktier med totalt 1 498 245 från 15 581 753 till 17 079 998.

Rådgivare

WntResearch har utsett Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) till finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För ytterligare information: http://www.wntresearch.com/

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i WntResear h.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription