Press release from Companies

Published: 2016-05-09 08:49:44

WntResearch AB: Företrädesemissionen om 22,8 msek övertecknad

Företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i WntResearch, uppgående till cirka 22,8 MSEK är övertecknad med 71 procent.

Det slutliga resultatet visar att units motsvarande totalt 21 472 052 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 17 399 668 kronor. Därmed tecknades totalt 38 871 720 kronor i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 171 procent av företrädesemissionen.

Företrädesmissionen innebär att de aktier som utges i företrädesemission ger en ökning av aktiekapitalet med 107 873,64 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 510 231,41 kronor, genom emission av 1 198 596 aktier. Antalet aktier ökar till 16 780 349. Om samtliga teckningsoptioner som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning ökar aktiekapitalet med ytterligare 26 968, 41 kronor genom utgivande av högst 299 649 aktier. Således ökar vid full teckning av aktiekapitalet med totalt 134 842,05 kronor från 1 402 357,77 kronor till 1 537 199,82 kronor samt ökar antalet aktier med totalt 1 498 245 från 15 581 753 till 17 079 998.

Motivet till företrädesemissionen är primärt att finansiera aktiviteter för att påbörja den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 för behandling av tumörspridning (metastasering) hos patienter med tjocktarmscancer under 2017. En retrospektiv undersökning av vävnadsprover och sjukdomsförlopp hos 300 patienter med cancer i tjocktarm och 300 patienter med cancer i ändtarm skall dessutom genomföras.  Därutöver behövs en investering i en omläggning från pilot- till industriell produktion för slutlig läkemedelsprodukt

”Det känns mycket glädjande och motiverande att aktieägarna visade ett stort intresse av att delta i Företrädesemissionen. Vi är tacksamma för det starka stödet och ska jobba hårt för att driva läkemedelskandidaterna Foxy-5 och Box-5 ytterligare framåt”. – Henrik Lawaetz, VD WntResearch AB

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut runt den 9 maj. Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) kommer att ske på AktieTorget till och med slutgiltig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i under andra halvan av maj 2016.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till WntResearch AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,

Tel. +46 (0) 72 702 4694

E-post: hl@wntresearch.com

WntResearch AB i korthet

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För ytterligare information: http://www.wntresearch.com/

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription