Press release from Companies

Published: 2016-05-23 16:26:30

WntResearch AB: Tidsplan för omvandling av WntResearchs BTU till aktier och teckningsoptioner

WntResearch AB (publ.) meddelar att företrädesemissionen om 22,8 MSEK nu är registrerad.

Sista handelsdag i BTU kommer att vara den 25 maj 2016 och första dag för handel i nya aktier samt teckningsoptioner (serie 2016/2017) kommer att infalla den 31 maj 2016. Utsökning av BTU för omvandling i Euroclear kommer att ske den 27 maj 2016. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas erhållas på VP-konto 31 maj 2016.

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter nyemissionen till 1 510 231,41 SEK och totalt antal aktier uppgår efter registreringen till 16 780 349.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription