Press release from Companies

Published: 2016-05-27 09:18:42

WntResearch AB: Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2016

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2016)

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 0,7 MSEK (2,6)
 •  Kostnaderna uppgick till 2,8 MSEK (3,6)
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,0)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,07)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 •  I februari godkändes protokollet för den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5 av den danska läkemedelsmyndigheten och den etiska kommittén, vilket innebar att studien kunde startas omgående.
 •  Slutresultaten från fas 1-studien med Foxy-5 meddelades, vilka bekräftar de positiva preliminära resultat som presenterades i november 2015. Studieresultaten bedöms ge ett värdefullt underlag för utformningen av framtida kliniska prövningar.
 •  Per-Ola Forsberg tillträdde den 1 mars positionen som Chief Financial Officer (CFO).
 •  Styrelsen för WntResearch beslutade, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman 2015, om en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,0 – 12,0 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  I april påbörjades screeningen av patienter inför inklusion i fas 1b-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 vid studiens primära prövningscentra i Danmark. Samtidigt initierades diskussioner med de regulatoriska myndigheterna i Storbritannien och Sverige för att utröna möjligheterna att undersöka två lägre dosgrupper än tidigare planerat, med fokus på biologisk effekt. Bakgrunden till detta är bland annat att resultaten från en tidigare genomförd fas 1-studie indikerar att Foxy-5 har biologisk aktivitet redan i lägre dosnivåer än de som planerats för fas 1b-studien.
 •  Den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA godkänt bolagets förslag till förändringar av dosnivåerna i fas 1b-studien med Foxy-5. Även den ansvariga etiska kommittén har gett klartecken att påbörja inklusion av patienter i Storbritannien.
 •  I april 2016 publicerade bolaget kallelse till årsstämma och i maj 2016 publicerades bolagets årsredovisning för 2015.
 •  Företrädesemissionen, uppgående till cirka 22,8 MSEK bestående av aktier och teckningsoptioner i WntResearch, övertecknades med 71 procent.
RESULTAT I KORTHET  Q1 Q1 Helår Helår
KSEK  2016 2015 2015 2014
Rörelsens intäkter 657 2 642 14 694 8 361
Rörelsens kostnader -2 767 -3 649 -19 360 -15 061
Rörelseresultat -2 110 -1 007 -4 666 -6 700
Periodens resultat -2 114 -1 031 -4 639 -6 688

VD har ordet                        

De slutresultat från fas 1-studien med Foxy-5, vilka vi kunde meddela i slutet av februari, bekräftar de positiva resultat som preliminärt presenterades i november 2015. Ingen dosbegränsande toxicitet för Foxy-5 observerades vid någon av de åtta dosnivåer som undersökts i studien. Den dokumenterat låga toxiciteten ger goda förutsättningar att kombinera Foxy-5 med annan cancerbehandling. Sammantaget är vi mycket tillfredsställda med studieresultaten. Dessa utgör ett värdefullt underlag i planeringen av den fortsatta kliniska utvecklingen, inte minst för den nyligen initierade fas 1b-studie som ska genomföras i Danmark, Storbritannien och Sverige.

I slutet av februari godkände den danska läkemedelsmyndigheten och den etiska kommittén protokollet för den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5. Två forskningscenter, Rigshospitalet i Köpenhamn och Herlev Sygehus, kunde därmed påbörja rekrytering av patienter till studien.

Baserat på information från den tidigare genomförda fas 1-studien beslutade vi att ansöka om att inkludera två lägre dosgrupper än tidigare planerat i fas 1b-studien. Vi bedömer att vi härigenom kan säkerställa mer heltäckande biologisk information i just det dosområde som sannolikt kommer att utgöra fokus i en framtida fas 2-prövning. Redan i slutet på april godkändes det förändrade studieupplägget av den engelska läkemedelsmyndigheten. Northern Centre for Cancer Care (NCCC) vid Freeman Hospital i Newcastle har nu påbörjat patient-rekryteringen till studien, vilket vi hoppas kommer att öka inklusionstakten. Vi har dessutom diskuterat det ändrade studieprotokollet med den svenska läkemedelsmyndigheten inför patientinklusion på Onkologiska kliniken och Kliniska Prövningsenheten vid FoU-Centrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Fas 1b-studien kommer att följas av en randomiserad fas 2-studie på cancerpatienter med ingen eller minimal metastaserad sjukdom, men med hög risk för återinsjuknande. Vår förhoppning är att fas 1b-studien ska att ge oss information som gör att vi kan optimera förutsättningarna för den kommande fas 2-studien.

Under kvartalet tillträdde Per-Ola Forsberg positionen som ny CFO i WntResearch. Per-Ola kommer med sitt breda kunnande att bidra till bolagets fortsatta utveckling. Han har lång erfarenhet från CFO-positioner inom läkemedels- och bioteknikbranschen och mycket värdefull kunskap från sitt arbete i noterade bolag.

I april genomförde vi en nyemission på 22,8 MSEK vilken övertecknades med 71 procent. Med detta starka stöd från våra aktieägare i ryggen fortsätter vi vårt intensiva arbete med att driva läkemedelskandidaterna Foxy-5 och Box-5 framåt!

Henrik Lawaetz
Verkställande direktör

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription