Press release from Companies

Published: 2016-05-27 16:52:23

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 27 maj 2016, hölls årsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.


Val och arvodering av styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Peter Ström, Tommy Andersson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Ulf Björklund, Bengt Glimelius och Birgit Stattin Norinder valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Peter Ström omvaldes som styrelseordförande.

Vid stämman beslutades att utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleant till revisor. Det beslutades vidare att entlediga hittillsvarande revisorn Magnus Hahnsjö samt att utse PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor. Auktoriserade revisorn Mattias Lamme kommer att vara huvudansvarig revisor.   

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Vid stämman beslutades att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering). Företaget verkar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet. Deras forskning syftar till att utveckla innovationer baserade på proteinet Wnt-5a och dess roll vid cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram - Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com 

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription