Press release from Companies

Published: 2016-11-04 09:30:15

Alzinova AB: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 4 november 2016, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Alzinova AB:s (”Alzinova”) nyemission inför notering på AktieTorget 2015. Nyttjandeperioden pågår till och med klockan 15:00 den 25 november 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Alzinova till en kurs om 12,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Alzinova cirka 14,5 MSEK. 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperiod: 4 – 25 november 2016.
Antal utestående teckningsoptioner: 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Alzinova till en kurs om 12,20 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alzinova cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,5 MSEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 november 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 52,6 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på Alzinovas hemsida (www.alzinova.se). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor .

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1
Nyttjandeperiod inleds: 4 november 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 23 november 2016.
Nyttjandeperiod avslutas: 25 november 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 25 november 2016.
Planerad kommunikation av utfall: Vecka 48 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 51 2016.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 4 november till och med den 25 november 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan teckningstiden avslutas. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Alzinova AB:s (www.alzinova.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 4 november till och med den 25 november 2016 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 november 2016, alternativt nyttjas senast den 25 november 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:
Per Wester – VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016.

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB

Subscription