Press release from Companies

Published: 2016-11-24 08:39:23

WntResearch AB: WntResearch lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelar idag positiva resultat från den pågående fas 1b-studien av läkemedelskandidaten Foxy-5, där en dosnivå identifierats som ger tydlig biologisk effekt i cancerpatienter. Baserat på en konstruktiv dialog med Läkemedelsverket har utformningen av den kommande fas 2-studien kunnat anpassas så att antalet patienter reduceras och observationstiden förkortas jämfört med vad som tidigare planerats.

Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. I den pågående fas 1b-studien utvärderas läkemedelskandidatens säkerhet och biologiska effekt i patienter med framskriden cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. I studien har nu en dosnivå identifierats där man kan detektera effekt av Foxy-5 på relevanta genuttryck i prover från tumörvävnad. Ytterligare några patienter kommer inkluderas för att kunna fastställa optimal dos inför starten av fas 2.

Eftersom toxiciteten av Foxy-5 är låg, är det inte möjligt att som brukligt basera dosnivån i den kommande fas 2-studien baserat på högsta tolererbara dos. Därför är den nyutvecklade mätmetod som används i den pågående studien instrumentell för val av den dosnivå som ska användas i nästa fas av den kliniska utvecklingen.  

”Att kunna visa en tydlig biologisk effekt i cancerpatienter är en viktig milstolpe i den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5. Vi inväntar nu resultat från ytterligare patienter, men har redan en god uppfattning om vilken dos som ska användas i den fas 2-studie som vi fortsatt räknar med att initiera under 2017”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Bolaget har genomfört ett konstruktivt möte med Läkemedelsverket, vilket resulterat i att utformningen av den planerade fas 2-studien kunnat anpassas på ett sätt som medför att färre patienter behöver inkluderas och att observationstiden förkortas jämfört med vad som tidigare planerats. WntResearch för en kontinuerlig dialog med potentiella licenstagare, och den reviderade studieutformningen ligger väl i linje med de rekommendationer som framförts från globala läkemedelsföretag.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.  

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.  

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription