Press release from Companies

Published: 2017-03-21 08:20:07

WntResearch AB: WntResearch tillkännager positiva resultat från klinisk studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelar idag att bolaget erhållit positiva resultat från analyser av patienters tumörvävnad före och efter behandling i en fas 1b-studie med Foxy-5 – en läkemedelskandidat avsedd att förhindra tumörspridning i cancerpatienter. Baserat på erhållna resultat har bolaget fastställt dosen för den planerade fas 2-studien, vilket var ett av målen med denna kliniska studie.

I fas 1b-studien har totalt 12 patienter med avancerad cancer i tjocktarm, prostata eller bröst behandlats med Foxy-5. De analyser av geners aktivering som nu slutförts visar att den näst högsta av de fyra dosnivåer som studerats resulterar i bäst biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. Säkerhetsprofilen är fortsatt gynnsam och samtliga testade doser tolererades väl av patienterna.

”De positiva resultaten har gjort det möjligt att välja en dosnivå med tydlig biologisk effekt i de behandlade patienternas tumörvävnad för utvärdering i den kommande fas 2-studien. Den biologiska effekt som observerats stärker oss i vår övertygelse om att vår läkemedelskandidat har en god förmåga att nå fram till och påverka tumörer hos människa”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Ytterligare data för den valda dosnivån kommer att genereras i den nu initierade avslutande delen av studien, i en så kallad ”expansion group” med tre patienter. Fas 2-studien är planerad att starta senare i år.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB