Press release from Companies

Published: 2017-04-13 08:00:11

Alzinova AB: Kallelse till årsstämma i Alzinova AB (publ)

Aktieägarna i Alzinova AB (publ), 556861-8168, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14.00 på Göteborgs universitet, Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och
  •  anmäla sig senast onsdagen den 10 maj skriftligen till Alzinova AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till info@alzinova.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 maj, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.alzinova.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 478 400 st., motsvarande 5 478 400 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b)       om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Förslag att årsstämman väljer Björn Larsson som ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrel­sen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande 22,23% av rösterna i bolaget, har meddelat att de föreslår dels att omval sker av Klementina Österberg, Torleif Härd, Jan Holmgren, Björn Larsson, Björn Löwenadler och Clas Malmeström som ordinarie ledamöter, dels omval av Anders Sandberg och Andreas Blom som styrelsesuppleanter. Som revisor föreslås Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

I syfte att tillföra strategisk kompetens i kombination med ett utökat ägarengagemang föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 450,000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 7,6 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg, samt på bolagets webbplats (www.alzinova.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § Aktie­bolagslagen (2005:551).

Göteborg

Alzinova AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB. 

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB

Subscription