Press release from Companies

Published: 2017-05-17 08:20:12

WntResearch AB: WntResearch lämnar uppdatering om förberedelserna inför starten av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

WntResearch meddelar idag att bolaget framgångsrikt slutfört processutveckling och tillverkning av den läkemedelsformulering som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer.

De patienter som hittills behandlats med Foxy-5 har erhållit en experimentell läkemedelsform som komplicerar logistiken och lämpar sig dåligt för större studier. WntResearch har därför ägnat betydande resurser och tid åt att säkra en mer ändamålsenlig läkemedelsform inför starten av fas 2, ett arbete som nu framgångsrikt avslutats.

”Tillgången till en mer ändamålsenlig läkemedelsberedning kommer att betyda mycket för den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5 och bedöms öka projektets attraktivitet för potentiella framtida kommersiella partners”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

I en pågående retrospektiv undersökning studeras sjukdomsförlopp och vävnadsprover från patienter med cancer i tjocktarm (kolon) eller ändtarm (rektum). Undersökningen syftar till att avgöra om också patienter med ändtarmscancer lämpar sig att ingå i den kommande fas 2-studien. Den retrospektiva studien har inte slutförts, men preliminära resultat pekar på att Foxy-5 kan vara en värdefull behandling vid såväl cancer i tjocktarm som i ändtarm. Studien kommer dessutom att vara en viktig grund för att bestämma det exakta antalet patienter som behöver inkluderas i fas 2-studien för att kunna visa behandlingseffekten.

”Det är glädjande att de preliminära resultaten från den retrospektiva studien pekar på möjligheten att vid sidan av patienter med tjocktarmscancer även inkludera patienter med ändtarmscancer i fas 2-studien”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Foxy-5 utvecklas för att minska tumörspridning. Läkemedelskandidaten har i en klinisk fas 1b-prövning visat sig ha en god säkerhetsprofil, och har gett tydliga signaler på biologisk respons. Fas 1b-resultaten utgör ett viktigt underlag för val av dos i den fas 2-prövning som beräknas starta senare i år.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail:
hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription