Press release from Companies

Published: 2017-05-19 08:00:18

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma den 18 maj 2017 i WntResearch AB

Idag, den 18 maj 2017, hölls årsstämma i Wntresearch AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.


Val och arvodering av styrelse och revisor

Vid stämman beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Peter Ström, Tommy Andersson, Kjell Stenberg och Ulf Björklund omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Nils Brünner valdes till ny ordinarie styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag. Vidare omvaldes Peter Ström som styrelseordförande.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Vid stämman framlade valberedningen ett reviderat förslag avseende utseende av valberedning i förhållande till det förslag som tillhandahållits inför stämman. Valberedningens reviderade förslag enligt nedan antogs av stämman.

Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter alternativt invälja högst två nya ledamöter i valberedningen för att bättre spegla aktieägarstrukturen. Om ett sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största aktieägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå från valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra förändringar i valberedningens sammansättning så snart förändringen skett.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

-                     ordförande vid årsstämma

-                     antal styrelseledamöter

-                     styrelseledamöter och styrelseordförande

-                     styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

-                     eventuellt arvode för utskottsarbete

-                     revisorer

-                     arvode till revisorerna

-                     ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna

Någon ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter men bolaget kan svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Baserat på ovanstående instruktion beslutade stämman därefter att till valberedningen utse följande fyra ledamöter, Kjell Stenberg, Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh samt styrelseordföranden Peter Ström. Det antecknades att de tre förstnämnda ledamöterna representerar de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 mars 2017.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär i huvudsak att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras, att revisors mandattid ändras till att gälla för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma och att vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar görs, särskilt avseende de ärenden som ska förekomma på årsstämma och bolagets avstämningsförbehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription