Press release from Companies

Published: 2017-05-23 16:50:08

MenuCard AB: Statusuppdatering inför årsstämma

Efter noteringen på AktieTorget har MenuCard AB (”MenuCard”) upplevt kraftig tillväxt på alla parametrar, särskilt sedan den 1 april 2017 har MenuCard haft stor nytta av partners, användare och tillväxt i omsättningen. MenuCard önskar att kunna kommunicera fritt kring detta på bolaget årsstämma som hålls idag, den 23 maj 2017 klockan 17.00 i Sedermera Fondkommissions lokaler. Bolaget publicerar härmed detta pressmeddelande som i detalj beskriver bolagets utveckling.

Nedanstående graf (blå linje) visar omsättning på restauranger efter rabatt, det vill säga beloppet som avräknas via MenuCards app. Baserat på realiserad prestation till dags dato och vad som förväntas för resten av månaden förväntar styrelsen att MenuCard ska ha en restaurangomsättning efter rabatter om cirka 850 000 DKK, motsvarande cirka 1 100 000 SEK. Om detta uppnås når bolaget målsättningen om 1 MSEK i restaurangomsättning per månad.

Se graf i bifogad pdf. MenuCards upplever tillväxt på alla andra parametrar:

Per 31.3.2017 Per 23.5.2017 Tillväxt, nominell(7 veckor) Tillväxt procent(7 veckor) Omräknat till uppskattad årlig tillväxt Not
Antal restauranger 257 280 23 9% 66% 1
Antal anslutna företag 133 151 18 14% 100% 2
Antal användare 9.654 11.366 1.710 18% 178% 3


1.1-31.3.2017
(Q1 2017)
1.4-21.5.2017 (Q2 till dags dato) Tillväxt, nominell(7 veckor) Tillväxt i procent(7 veckor) Omräknat till uppskattad årlig tillväxt Not
Genomsnittlig omsättning på restauranger/dag (DKK) 17.600 24.500 6.900 39% 289% 4
Genomsnittligt antal transaktioner/dag 24.1 30.6 6.5 27% 200% 5
MenuCards netto-omsättning från transaktioner före övriga intäkter (DKK/md) 20.233 28.856 8.623 43% 317% 6

Noter till utvecklingen:

1: 280 restauranger: MenuCard upplever att en kritisk massa är etablerad i Köpenhamn och koncentrerar också tillväxten i andra större städer i Danmark. Fler och fler restauranger kontaktar nu MenuCard på eget initiativ för att ansluta sig till systemet. Restauranger kräver nu i allt större utsträckning att deras kunders företagsavtal hanteras genom MenuCard och använder samtidigt MenuCards nya service i vilken restaurangens personal ska använda MenuCard för att hantera sina personalrabatter.

2: 151 företag. MenuCard upplever även på företagssidan att det är en stor tillströmning och att den redan etablerade kundbasen av danska företag representerar en stor del av de tongivande företagen i Danmark. Dessa företag har tillsammans över 400 000 anställda. Styrelsen i MenuCard bedömer att det endast är resursbegränsningar hos MenuCard som förhindrar att ännu fler företag ska kunna ansluta sig till systemet. Företagen ställer ökande krav på sina respektive favoritrestauranger att de ska ansluta sig till MenuCard samt till sina anställda om att de ska använda MenuCard vid sina restaurangbesök. Samtidigt upplever MenuCard en väsentlig tillväxt i antalet Concierge-besök, det vill säga större sällskap som MenuCard bokar på företagets vägnar.

3: 11 336 användare: MenuCard upplever en kraftigt stigande tillväxt i antal användare (det vill säga anställda) som har laddat ner MenuCards app och anslutit sina privata betalkort till appen. Det har hittills varit en utmaning att aktivera de många medarbetarna i MenuCard-anslutna företag. Denna utmaning – och stora möjlighet – existerar fortfarande men en god nyhet är att de anslutna företagen i stigande grad förpliktar sig att samarbeta med MenuCard om denna aktivering, särskilt för företagsrepresentation. MenuCard har förberett en rad åtgärder som ska underlätta en markant acceleration i antal användare.

4: Omsättning på restauranger (+1MSEK/månad): Som nämnt i ingressen förväntar sig MenuCards styrelse att i maj 2017 passera 1 MSEK (motsvarande cirka 850 KDKK) i restaurangomsättning efter rabatter. De senaste veckornas och månadernas tillväxt motsvarar en tillväxt på årsbasis om cirka 289 procent. MenuCard planerar flera initiativ som förväntas öka omsättningen ytterligare, Detta innefattar bland annat partnerskapet med TAKEOUT ApS samt etablering av ett lojalitetsprogram och MenuCard VIP till de mest aktiva kunderna och vissa kunders kunder (exempelvis private banking-kunder).

5: Antal transaktioner (cirka 1 000/månad): I maj 2017 förväntar MenuCards styrelse att bolaget ska nå en mycket viktig milstolpe, nämligen 1 000 restaurangbesök hanterade i appen på en månad. Det har länge varit en viktig milstolpe för bolaget då det innebär en tiodubblering av aktivitetsnivån, jämfört med de cirka 100 restaurangbesök som hanterades i oktober 2015. Utifrån restaurangernas nettoomsättning per månad (not 4) om cirka 1 MSEK med tillagd rabatt så kan även ett annat viktigt nyckeltal beräknas, nämligen genomsnittlig storlek på restaurangnotor för MenuCards kunder. De många starka restauranger som anslutit sig till systemet, den ökande mängden Conciergebesök på premiumrestauranger samt flera nya kunder i café- och barsegmentet innebär att MenuCard har kunnat upprätthålla det genomsnittliga beloppet per transaktion om cirka 1 250 SEK (motsvarande cirka 1 000 DKK).

6: Nettoomsättning (cirka 36 KSEK/månad): Detta nyckeltal är viktigt då det till syvende och sist är denna siffra som avgör hur snabbt MenuCard kan uppnå break-even. Den är därför särskilt intressant att MenuCards nettoomsättning fördubblats på endast tre månader (sedan februari 2017). MenuCards styrelse förväntar sig att de många initiativ som beskrivs ovan gör att denna utveckling fortsätter och accelererar ytterligare med en oförändrad eller stigande procentuell tillväxt per månad vilket, tillsammans med övriga intäkter, är en förutsättning för att MenuCard ska uppnå sin målsättning om break-even under 2018.

Kim Lykke Sommer kommenterar:

”Jag är glad och stolt över att MenuCards verksamhet efter noteringen nu på allvar lyfter sig. Därmed visar vi att vår unika affärsmodell både fungerar och är skalbar. Det bådar gott för resten av 2017 och lägger en stark grund för ytterligare tillväxt i både Danmark och utomlands.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB

Subscription