Press release from Companies

Published: 2017-05-31 08:30:08

WntResearch AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts och teckningstiden inleds i morgon

Torsdag den 1 juni inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med WntResearch AB (”WntResearch”) företrädesemission, i vilken teckningsperioden avslutades den 29 april 2016. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår till och med den 30 juni.

Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att, för varje tecknings-option, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 70% av den volymvägda genomsnittskursen för aktien för perioden 9 – 30 maj 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 30 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 – 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebär att teckningskursen är fastställd till 30 kronor.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 2:

•                    Teckningstid: 1 juni - 30 juni (genom samtidig kontant betalning senast     kl. 15:00 den 30 juni).

•                    Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 2: 299 649 stycken.

•                    Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt                       att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en        kurs om 30 kronor per aktie.

•                    Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2      tillförs WntResearch cirka 9 MSEK före emissionskostnader.

•                    Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 juni.

Anmälningssedel finns tillgänglig på WntResearchs och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.wntresearch.com; www.aqurat.se).

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 2

• Teckningsperiod inleds: den 1 juni.

• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 juni.

• Teckningsperiod avslutas: 30 juni.

• Betalning: Samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 30 juni.

• Planerad kommunikation av utfall: 5 juli.

• Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Slutet av juli.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription