News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2017-06-01 16:33:54

Alzinova AB: Alzinova och forskare vid Göteborgs universitet tilldelas ­SWElife-finansiering

Alzinova AB (publ) och hjärnforskaren Petronella Kettunen vid Göteborgs universitet tilldelas ­finansiering inom programmet ”Projekt för bättre hälsa” som utlysts av SWElife och Medtech4Health. Bidraget på 1 MSEK avser stödja det gemensamma forskningsprojektet ”Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom” som kommer att pågå fram till februari 2018.  

Om projektet:

Behovet av terapi som påverkar sjukdomsförloppet i Alzheimers sjukdom är mycket stort. Det saknas dock in vivo-modeller som avspeglar sjukdomsförloppet i människor. De klassiska musmodellerna har inte visat sig kunna ge något bra underlag för att tidigt bedöma nya läkemedels­kandidaters potential. Med bättre metoder kan enorma kostnader sparas vid utveckling av nya läkemedel.

Forskningsprojektet ämnar förbättra selektionskriterierna för nya läkemedel genom att validera en ny sjukdoms­modell baserad på den toxiska effekten av mänskligt hjärnextrakt från Alzheimer-patienter. Modellen har tidigare testats och är under utveckling av Petronella Kettunens grupp vid Göteborgs universitet. Molekylen som möjliggör validering av modellen är Alzinovas monoklonala antikropp ALZ-201, med 100% specificitet för de sjukdomsalstrande lösliga formerna av amyloid-ß.

Tidiga effektstudier i den nya modellen visar klart att olösligt (fibrillärt) eller oaggregerat amyloid-ß inte är det som medierar den toxiska effekten. En utökad validering av modellen och antikroppen ämnar slutligen visa att ´oligomerhypotesen´ i Alzheimers sjukdom är korrekt. Projektet kommer också belysa vilken effekt oligomer-specifik terapi har i en "klassisk" transgen hAPP-modell (musmodell) för att generera nya biomarkörer specifika för oligomerpatologin. Efter projektet kommer Alzinovas antikropp ALZ-201 att förberedas för kliniska studier i ett prekliniskt projekt, och den validerade modellen användas för att selektera ytterligare oligomerspecifika bindare, som sedan kan utvecklas till nya läkemedels­kandidater.

VD Per Wester kommenterar:

Detta ger jättespännande möjligheter att tidigt få kännedom om effekter i utvecklingen av nya läkemedelskandidater. Vi sparar då både tid och pengar vid sådan utveckling. Klustret kring Alzinova och Sahlgrenska blir ett nytt kompetenscenter vid läkemedelsutveckling inom Alzheimer. Samtidigt får vi djupa kunskaper om vilka effekter antikroppen ALZ-201 kan ha för sjukdomen. Det ligger exakt i linje med vad som har efterfrågats för att vi ska kunna fortsätta utvecklingsarbetet med antikroppen. Givetvis ger det oss också stora möjligheter att utvärdera ytterligare läkemedelskandidater.

Om programmet: 

Utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen gjordes i samverkan mellan SWElife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom SWElife samverkar vården, akademin och näringslivet. Avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård, och programmet stödjer samverkansprojekt med syfte att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Totalt inkom 141 ansökningar i denna utlysning, varav 28 tilldelats finansiering. 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB