Press release from Companies

Published: 2017-07-04 08:30:05

WntResearch AB: WntResearch AB (publ) offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner

I samband med WntResearch AB (publ) (”WntResearch”) företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 – 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebär att teckningskursen fastställdes till 30 kronor. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie.

Totalt tecknades 921 nya aktier med stöd av de utgivna teckningsoptionerna och WntResearch tillförs därmed totalt 27 630 kronor innan emissionskostnader.

Aktiekapitalet kommer att öka med 82,89 kronor från 1 538 544,15 kronor till 1 538 627,04 kronor. Antalet aktier ökar med 921 från 17 094 935 till 17 095 856 stycken.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694


Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB