Reports

Published: 2017-08-17 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch AB lämnar delårsrapport Q2 April-Juni 2017

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2017)

·
Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

·
Kostnaderna uppgick till 11,5 MSEK (6,3)

·
Resultatet före och efter skatt uppgick till -11,8 MSEK (-6,4)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,69 kr (-0,39)

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2017)

·
Rörelsens intäkter uppgick till 0 MSEK (0)

·
Kostnaderna uppgick till 19,5 MSEK (9,1)

·
Resultatet före och efter skatt uppgick till -19,7 MSEK (-9,2)

·
Resultat per aktie uppgick till -1,16 kr (-0,57)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

·
Bolaget meddelade att man framgångsrikt slutfört processutveckling och tillverkning av den läkemedelsformulering som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5.

Dessutom har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer.

·
Bolaget höll årsstämma där resultat- och balansräkning samt resultatdisposition fastställdes och ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 beviljades. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Peter Ström, Tommy Andersson, Kjell Stenberg och Ulf Björklund omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Nils Brünner valdes till ny ordinarie styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag. Vidare omvaldes Peter Ström som styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

·
WntResearch meddelade att samtliga patienter genomfört behandlingen i en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Därmed är fas 1b-studien avslutad och bolaget kan fortsätta planeringen av en fas 2-studie med Foxy-5.

·
I samband med bolagets företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 9 - 30 maj 2017 uppgick till 22,56 kronor, vilket innebar att teckningskursen fastställdes till 30 kronor. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Totalt tecknades 921 nya aktier med stöd av de utgivna teckningsoptionerna och WntResearch tillfördes därmed totalt 27 630 kronor innan emissionskostnader antalet aktier ökar med 921 till 17 095 856 stycken.

RESULTAT I KORTHET Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Helår
KSEK 2017 2016 2017 2016 2016 2015
Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -11 503 -6 348 -19 468 -9 113 -20 112 -18 271
Rörelseresultat -11 503 -6 348 -19 468 -9 113 -20 112 -18 271
Periodens resultat -11 753 -6 380 -19 718 -9 151 -20 112 -18 244

Informationen i delårsrapporten är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Henrik Lawaetz försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.

VD har ordet

WntResearch har nu framgångsrikt genomfört fas 1b-studien med Foxy-5, vår unika läkemedelskandidat för att förebygga tumörspridning. Den dosfinnande delen av studien slutfördes redan under våren, och baserat på de positiva resultaten beslutade vi att gå vidare med en utvärdering av en av dosnivåerna i en expansionsgrupp bestående av ytterligare några patienter. Foxy-5 har uppvisat en fortsatt god säkerhetsprofil även hos dessa. Några patienter har i samråd med behandlande läkare valt att fortsätta behandlingen efter det att den formella studieperioden avslutats. Den valda dosnivån ska utvärderas i en kommande fas-2 studie.

Efter ett långt och intensivt arbete kunde vi under våren meddela att vi säkrat processutvecklingen och tillverkningen av den läkemedelsformulering som ska användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. Det är mycket positivt att vi har lyckats med detta, eftersom det starkt underlätter logistiken kring behandlingen med Foxy-5. Arbetet med denna formulering har, tillsammans med aktiviter kopplade till avslutningen av fas 1b-studien, resulterat i en betydligt högre kostnadsnivå jämfört med föregående kvartal.

Den kortsiktiga likviditeten i bolaget har förstärkts genom ett lån på 10 mkr, och som tidigare meddelats arbetar styrelsen med att finna en lämplig finansieringslösning inför den planerade starten av fas 2-studien.

Sammantaget ger den senaste tidens framgångsrika utvecklingsarbete oss goda möjligheter att säkra den finansiering som krävs för att genomföra fas 2-studien. Jag är övertygad om att detta kommer bidra till ett starkt ökat intresse från omvärlden för vår läkemedelskandidat Foxy-5, och att det i sin tur kommer resultera i en betydande värdeökning för våra aktieägare.

Henrik Lawaetz

Verkställande direktör

Om WntResearch:

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription