Press release from Companies

Published: 2017-09-05 08:19:51

WntResearch AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 september 2017 kl. 15.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 september 2017; och

·
dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 september 2017 skriftligen till Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö eller per e-post pof@wntresearch.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 14 september 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) och skickas till de aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1.
Stämman öppnas.

2.
Val av ordförande vid stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordningen.

5.
Val av en eller två justeringsmän.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Beslut om företrädesemission av units.

8.
Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om företrädesemission av units (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om emission av högst 1 068 491 units på följande villkor:

1.
Varje unit består av fyra nya aktier samt en teckningsoption serie 2017/2018. Totalt omfattar emissionen högst 4 273 964 aktier och högst 1 068 491 teckningsoptioner.

2.
Emissionskursen för varje unit ska vara 60 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 15 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

3.
Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

4.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 5 oktober 2017.

5.
Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och 16 uniträtter berättigar till teckning av en unit.

6.
Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

1.
i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

2.
i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

3.
i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

1.
Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning, utom såvitt anges i punkt 8 nedan, under perioden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

2.
De garanter som lämnat brygglån till bolaget ska, i den mån de tilldelas units i enlighet med sina respektive garantiåtaganden, ha rätt och skyldighet att erlägga betalning genom kvittning mot lämnade brygglån i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata redogörelse för kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.

3.
Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske.

4.
Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

5.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6.
Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

7.
De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8.
För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller följande huvudsakliga villkor:

1.
att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 22,50 kronor per aktie;

2.
att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering, bl.a. vid split, sammanläggning och företrädesemissioner;

3.
att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018;

4.
att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas; och

5.
att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

1.
Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 384 656,76 kronor.

2.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 96 164,19 kronor.

3.
Bolagets styrelseordförande ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Wntresearch AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 17 095 856. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i september 2017

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription