Press release from Companies

Published: 2017-09-05 08:19:54

WntResearch AB: WNTRESEARCH offentliggör företrädesemission av units om cirka 64 miljoner kronor

Styrelsen för WntResearch AB (publ) ("WntResearch" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 20 september 2017 beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) ("Emissionen"). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Emissionen offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018, för varje sexton (16) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 5 oktober 2017.

- Teckningsperioden löper från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017.

- Teckningskursen per unit är 60 kronor, vilket motsvarar 15 kronor per aktie.

- Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 kronor under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018.

- Bolaget tillförs högst cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare cirka 24 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

- Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 september 2017.

- Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till genomförande av fas 2-studie på läkemedelskandidaten Foxy-5 samt återbetalning av tidigare kortsiktig lånefinansiering.

- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 2 miljoner kronor (motsvarande cirka 3 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 46 miljoner kronor (motsvarande cirka 72 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den initiala emissionsvolymen. Bland garanterna finns de långivare som tidigare lämnat brygglån om 10 miljoner kronor till Bolaget. Om dessa garanter tilldelas units i Emissionen kommer garantiåtagandena att fullgöras genom kvittning av brygglånen.

- Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 20 september 2017.

Bakgrund och motiv

WntResearch utvecklar läkemedel för att förhindra tumörspridning (metastasering), det vill säga att hindra tumörceller från att sprida sig från organ och andra vävnader. Bolaget har patentsökt molekyler, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet, varav en molekyl har visat sig hämma metastasering av bröst- och prostatacancer i djurmodeller. WntResearch har två läkemedelskandidater i form av två syntetiska molekyler modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5.

Foxy-5, med dess unika mekanism, är ett av få behandlingssätt som specifikt motverkar tumörcellers invasionsförmåga och därmed deras förmåga att sprida sig i kroppen. Bolaget har i fas 1-studier visat att Foxy-5 når fram till tumörvävnad och initierar en biologisk aktivitet samtidigt som en fördelaktig säkerhetsprofil uppvisats. Parallellt med Foxy-5 utvecklar Bolaget Box-5, som avser hindra cancercellers spridning hos patienter med malignt melanom (hudcancer), vilken är i preklinisk fas.

Den globala marknaden för cancerläkemedel beräknas ha en årlig tillväxttakt om 7-10 procent fram till 2020, varvid marknaden beräknas uppgå till minst 150 miljarder USD.

Styrelsen i WntResearch har fattat beslut om att genomföra en nyemission om ca 64 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att huvudsakligen finansiera genomförande av Fas 2-studie av läkemedelskandidaten Foxy 5. Det huvudsakliga syftet med studien är att visa att behandling med Foxy-5 förhindrar att cancern sprider sig (metastaser) hos patienter med tjocktarmscancer som fått sina primära tumörer avlägsnade genom operation. Patienter med tjocktarmscancer i stadium III som på grund av hög risk för återfalloch som erbjuds tilläggsbehandling med kemoterapi som standardbehandling kommer att ingå i studien. Patienterna kommer att randomiseras till att få standard kemoterapi eller standard kemoterapi plus Foxy-5 behandling. Bolaget räknar med att antalet patienter och studiens längd kommer att kunna reduceras genom att patienter med tjocktarmscancer i stadium III med extra hög risk att utveckla metastaser efter operationen kommer att selekteras för studien. Detta kommer att ske genom att endast inkludera patienter med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i sina primära tumörer och med cirkulerande tumör-DNA i blodet efter operationen.

Det primära syftet med studien blir att följa tiden till återfall och tolerabiliteten när Foxy-5 kombineras med standard kemoterapi. Eftersom detta blir första gången som Foxy-5 ges i kombination med standard kemoterapi, testas initialt kombinationen med lägre dos av Foxy-5 hos några patienter innan den randomiserade delen av fas II-studien inleds. Studiedesignen överensstämmer med de råd som erhållits från Läkemedelsverket (MPA). Patienter ska rekryteras från flera olika länder.

Emissionslikviden (cirka 53,4 MSEK - efter avdrag för emissionskostnader och premieersättning för garantiåtagande om totalt cirka 10,6 MSEK) planeras fördelat enligt nedan:

·
Fas 2-studie med Foxy-5: cirka 55%

·
Administrativa kostnader & patent: cirka 19%

·
Återbetalning av brygglån: cirka 19% (10 MSEK)

·
Prekliniskt och förberedande kliniskt arbete med Box-5: cirka 4%

·
Övrigt prekliniskt arbete: cirka 2%

·
Marknads- och affärsanalys: cirka 2%

Emissionen

Styrelsen har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 20 september 2017 beslutar att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 384 656,76 kronor genom nyemission av högst 4 273 964 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 068 491 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 96 164,19 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 068 491 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

Om Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 64 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10,6 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 4,6 miljoner kronor. Om Emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 5 oktober 2017 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen erhålla en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2017/2018 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 15 kronor per aktie.

Teckning av units ska ske under tiden 9 oktober 2017 - 23 oktober 2017. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. För det fall de garanter som lämnat brygglån till Bolaget tilldelas units i enlighet med sina respektive garantiåtaganden ska betalning emellertid ske genom kvittning mot brygglånen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

(i)                         i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

(ii)                        i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii)                       i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 2 miljoner kronor (motsvarande cirka 3 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 46 miljoner kronor (motsvarande cirka 72 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den initiala emissionsvolymen. Bland garanterna finns de långivare som tidigare lämnat brygglån om 10 miljoner kronor till Bolaget. Om dessa garanter tilldelas units i Emissionen kommer garantiåtagandena att fullgöras genom kvittning av brygglånen.

Preliminär tidplan för Emissionen (alla datum hänför sig till 2017)

20 september - Extra bolagsstämma för beslut om Emissionen

29 september - Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

3 oktober - Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtter

4 oktober - Första dagen för handel i Bolagets aktie utan uniträtter

5 oktober - Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

9 oktober - 19 oktober - Handel i uniträtter på AktieTorget

9 oktober - 23 oktober - Teckningsperiod (teckning genom betalning)

9 oktober - Handel i BTU startar, pågår till Emissionen är registrerad hos Bolagsverket

Extra bolagsstämma

Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget. Extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen 20 september 2017 kl. 15.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på Bolagets hemsida

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Björklund, t.f. VD
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Denna information är sådan som Wntresearch är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017.

Om WntResearch AB

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wntresearch kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 29 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WntResearchs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription