Press release from Companies

Published: 2017-09-07 11:52:32

MenuCard AB: MenuCard beslutar om företrädesemission villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma

MenuCard AB ("MenuCard") meddelar härmed att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 2 920 880 B-aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför MenuCard cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. MenuCard har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Motiv för nyemission
Mot bakgrund av pågående marknadsexpansion, vilken hittills har genererat en accelererad tillväxt under första halvåret 2017, är MenuCard i behov av kapitaltillförsel. MenuCard är fortfarande i en tidig fas av sin utveckling, men ser tydliga tecken på att kritisk massa uppbyggs i verksamheten. Bolaget planerar därför att genomföra en nyemission om cirka 7,6 MSEK för fortsatt marknadsexpansion i Danmark samt expansion till en eller två nya nordiska marknader under 2018.

Erbjudandet i sammandrag

·  Teckningstid: 5-19 oktober 2017.

·  Teckningskurs: 2,60 SEK per B-aktie.

·  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier, motsvarande högst 7 594 288 SEK.

·  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

·  Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966 stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.

·  Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK.

·  Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

·  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 - 17 oktober 2017.

·  Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2017.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se/ 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 150 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB